DutchVideo 2012

Profetische boodschap: Reiki blootgelegd

21-06-2012  De waarheid over Reiki. De engel Gods doet een onthulling die de New Age wereld en Reiki beoefenaars wakker zal schudden. Onderzoek u en luister naar deze boodschap van God. De waarheid maakt u vrij!

Gepubliceerd op 21 juni 2012 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12  (incl. new audio)

Please share, and do not change! © BC

 

Volledige weergave: 

Van harte welkom! Deze onthullende boodschap werd aan Profeet Benjamin Cousijnsen doorgegeven door de engel Gods, in de Naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach.

Benjamin zei, Ik hoorde de woorden…
Doe je ogen open!
Ik deed mijn ogen open, zei Benjamin, en stond voor een groot gebouw.
De engel van God zei:

Dit is een hoofdgebouw, waar men vele zielen heeft binnengehaald.
Ja, u daar, luister heel goed! zei de engel Gods.
Benjamin, in iedereen, in elk mens, zit een geweten van goed en kwaad. De kennis van de geestenwereld, vanuit die onzichtbare wereld van Reiki is afkomstig van de grootste misleider en tegenstander van Jezus Christus!

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Reiki mensen treden op via de geestenwereld van satan.
Ze gebruiken hun handen om de kracht, die ze ‘goddelijke, kosmische energie’ noemen, door te geven, door middel van het aanroepen van een Mantra. Als u zich openstelt voor het onzichtbare, dan wil satan u heel graag misleiden en u van de waarheid wegtrekken!

De satan maakt u ook wijs dat u ‘goddelijk’ bent.
Hij wil hiermee God kwetsen en vernederen, omdat hij best wel weet dat alleen God goddelijk is, snapt u?

Ki staat voor de kracht, energie… Maar ik zeg u, zei de engel, het is niet de kracht van Jezus Christus, maar van de grootste misleider en verleider: de vader van de leugen!

Rei staat voor geest, aura.

Satan doet zich voor als God zelf! 

2 Corinthiërs 11, vers 13 en 14  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Ik zeg u, keer u af van uw valse wegen!

Deuteronomium 7, vers 21  Sidder niet voor hen, want de HERE, uw God, is in uw midden, een grote en vreselijke God.

Misschien denkt u:
Waarom spreekt de engel Gods – die in de volle waarheid spreekt – tegen u?

Deuteronomium 29, vers 29  De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.
De engel Gods sprak verder,

Reiki maakt u niet rijk, maar gebonden en verloren.
De oorsprong ligt bij satan en zijn demonen, zei de engel. Uw denken en uw verlichte verstand zijn de nabootsing!

Romeinen 1, vers 21  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.

Was satan ooit niet een engel des lichts?
En nu bent u zelf een engel des lichts, net als hij! sprak de engel Gods.

Efeziërs 4, vers 17  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken.

Doe de waarheid aan!

Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.

Het gevolg van Reiki is,
dat u vernietigd wordt en dat u niet Jezus Christus aanneemt en volgt. U bent het eigendom van satan en zijn demonen!

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Satan is een meester in de vermomming.
Maar ik zeg u: Bekeer u, voordat u in het vuur geworpen wordt bij hem!

Openbaring 19, vers 10  En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.

Keer u af van uw geestenwereld!
Jezus Christus wil u bevrijden. Hij wil u redden omdat Hij u liefheeft en wakker wil schudden! De engel Gods zei: Ga naar een kerk, die vurig is, een Volle Evangelische kerk. En neem de stap in geloof, en laat u bevrijden in de machtige Naam van Jezus Christus!

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”.

Jezus is de Weg en de Waarheid!

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Benjamin, ieder die Jezus niet erkent als de Zoon van God,
en Hem niet toelaat in zijn of haar leven, daar gaat hun hart verloren, omdat ze de vader van de leugen met hun trots aangenomen hebben.

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Welke rang u ook heeft, Jezus Christus is meer dan overwinnaar!
Richt u nu op Hem! De waarheid maakt u waarlijk vrij. Overdenk mijn woorden, en lees het evangelie, de Bijbel. Onderzoek wat ik tot u gesproken heb.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Word wakker daar! zei de engel Gods.

Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com