DutchVideo 2018

Profetische boodschap Gods: Vele rampen brengt u naar uzelf toe!

Openbarende en profetische boodschap Gods aan alle landen, die het kwaad niet willen onderscheiden: Donder is nog steeds wereldwijd actief. Vele rampen brengt u naar uzelf toe, zoals zware regenval, enorme sneeuwval, grote chaos en meer! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 nov 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 6 november 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods.

Voorwaar, zelfs in het heelal, en op sommige planeten, is de kracht van God hoorbaar.
Wee u, India en Italië en de Verenigde Staten van Amerika, en Mexico en Rusland en de Filipijnen, en overige landen, denk niet dat de Almachtige, Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, Adonai, de eeuwige, enige ware Koning der koningen van al wat leeft, alles maar goedkeurt!

O wee, ook u, Hoor, afgodenaanbidders!
Ik, Donder, ben volop echt wereldwijd actief. Voorwaar, ik breng u grote regenval! En wat denkt u van enorme sneeuwval? Prachtig om dit te brengen! Ho, ho, ho, zie wat komt, zeer spoedig! Ja, voorwaar, Hongkong, Japan, Taiwan, en heel Azië, ik, Donder, heb nog nooit zulke dove, blinde ezels waargenomen, die niets leren van hun wandel. Vele rampen brengt u naar uzelf toe; dit telt voor alle landen, die het kwaad niet willen onderscheiden!

Voorwaar, God is liefde, maar geen meeloper met uw verdorven wandel.
Bekeert u, want ik, Donder, kom eraan! Voorwaar, grote chaos en meer zal ik u brengen, in opdracht van de Almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

En Leviticus 26, vers 1  Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de Here, uw God.
En vers 18 tot en met 24  En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper. Dan zal uw kracht tevergeefs verbruikt worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven en het geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen. Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw zonden; Ik zal het wild gedierte op u loslaten, dat u van kinderen beroven en uw vee uitroeien zal en uw aantal zo zal verminderen, dat uw wegen verlaten zullen zijn. Indien gij u door deze tuchtiging nog niet tot Mij keert en u tegen Mij blijft verzetten, dan zal ook Ik Mij tegen u verzetten en dan zal Ik u ook zevenmaal slaan wegens uw zonden.

Voorwaar, en ik, Donder, zal uw trots breken met wat God u zal brengen.
En de tijd is nu; daarom ben ik zo actief! Wie niet wil horen, gaat verloren.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com