DutchVideo 2020

Profetisch: Zij sloegen zich op de borst en schreeuwden het uit omdat ze niet hadden gelooft!

Zoals in de dagen van Noach, zo zal de Here God inderdaad met alle kwaad voorgoed afrekenen!

Gepubliceerd op 30 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 29 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdsprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, van de Levende, opgestane Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Seriël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,
Sinds 2012, wordt elke boodschap met trouw en liefde en respect voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, woord voor woord, opgeschreven die de bode engel des Heren deelt, in opdracht van de God van Abraham, Izaak en Jakob, aan Zijn eenvoudige, ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Voorwaar, hoewel er altijd mensen zijn die lachen en spotten en oordelen, net als in de tijd van Noach en de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en de tijd van de oude Profeten, er al haters waren.
Zo zal de Here God ook, inderdaad ook met alle kwaad voorgoed afrekenen! Voorwaar, bent u blind om te zien dat men in de eindtijd leeft!

Genesis 6, vers 5 tot en met 13 Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. En de HERE zeide: “Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.” Maar Noach vond genade in de ogen des HEREN. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God. En Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafet. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Toen zeide God tot Noach: “Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.”

Voorwaar, zoals toen de zondvloed kwam, sloegen de spotters zich op de borst en schreeuwden het uit omdat ze Noach niet hadden gelooft.
Zo zal het zelfde gebeuren met ook diegene die niet Gods ware eindtijdprofeet serieus namen, en alleen maar kon wijzen en oordelen. Of u het gelooft of niet, Profeet Benjamin Cousijnsen en ook Zijn vrouw hebben de Rapture gezien. En het is ook geopenbaard aan Profeet Benjamin Cousijnsen dat velen zich van hen bevinden in de hel.

Voorwaar, u daar, wees niet eigenwijs en bekeert u snel in deze eindtijd!
En stel uw hart open voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en de boodschappen Gods. Voorwaar,

Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.

En 3 Johannes vers 11 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

Voorwaar, wie uit God is, doet het goede en begrijpt de boodschappen Gods en heeft de stem van God gehoord!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com