DutchVideo 2021

Profetisch: Velen zullen omkomen vanwege de leugens en manipulatie van satan

Wie niet gevaccineerd is, is gevaccineerd in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en zij hebben de satan overwonnen door het Bloed van het Lam en door hun geloof en vertrouwen in Zijn woord. Amen!

Gepubliceerd op 27 augustus 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 augustus 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, hoor aandachtig!
De plannen van de Nieuwe Wereld Orde zijn nog steeds in volle gang. Men praat om er vooral over om de vaccinatie te nemen en laten trots de gevaccineerden zien via de media, onder andere. Voorwaar,

Mattheüs 13, vers 38 tot en met 43 De akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore!

Voorwaar, overdenk deze gelijkenis omdat deze vervuld zal worden het woord dat door de Profeet is overgebracht in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 11 tot en met 13 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Voorwaar, maar de gezonde gevaccineerden zijn omgekomen vanwege de leugens en manipulatie van satan.
Daar spreekt men niet over en dat het grote gevolgen heeft voor het immuunsysteem. Voorwaar, de geheime agenda wordt listig uitgevoerd en vele tempels Gods die heilig zijn, zijn door satan vernietigd en vergiftigd en overgenomen! Voorwaar,

1 Johannes 2, vers 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.
En 1 Johannes 3, vers 6 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.
En vers 9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Voorwaar, zie de tekenen van de komst van de Zoon des Mensen.

Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.
En Ezechiël 33, vers 33 Doch als het komt – en het komt! – dan zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest.

Voorwaar, de Nieuwe Wereld Orde wil opnieuw de wereld hervormen met hun iedeeën.

2 Petrus 2, vers 19 en 20 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste.

Voorwaar,

Openbaring 13, vers 8 en 9 En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore.

Deze boodschap is profetisch.
Wie niet gevaccineerd is, is gevaccineerd in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en zij hebben de satan overwonnen door het Bloed van het Lam en door hun geloof en vertrouwen in Zijn woord. Amen!

Neem Gods boodschappen serieus of het zal u spijten!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com