DutchVideo 2022

Profetisch: vele farizeeën en schriftgeleerden in deze eindtijd, zullen zich op de borst slaan, wanneer de Here komt

Toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood? Maar Hij zeide tot hen, “de farizeeën en schriftgeleerden”: Terecht heeft Jesaja van huichelaars “en kwaadsprekers”, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij, “JHWH” met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.

Gepubliceerd op 14 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 13 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Marcus 6, vers 54 En toen zij van boord gingen, herkenden de mensen Hem terstond.

Voorwaar, kent u Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus ook goed genoeg in uw hart, en ziel en verstand?

Marcus 7, vers 1 En de Farizeeën verzamelden zich bij Hem met sommige van de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren.
En vers 5 Toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood?

Voorwaar, zo zijn er velen, zoals de farizeeën en schriftgeleerden, die denken dat ze het allemaal wel beter weten dan de anderen.
Maar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, kende hun harten en zielen en verstand en wandel.

Marcus 7, vers 6 Maar Hij zeide tot hen, “de farizeeën en schriftgeleerden”: Terecht heeft Jesaja van huichelaars “en kwaadsprekers”, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij, “JHWH” met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.

Voorwaar, deze boodschap is zeer profetisch!
Zo zijn er ook vele schijnchristenen, die vele overeenkomsten hebben met de farizeeën en schriftgeleerden.

Marcus 7, vers 7 tot en met 9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

Voorwaar, ook wat betreft de vaccinaties, vanwege hun overlevering der mensen, hebben velen zich overgegeven aan satan, de listige slang.

Openbaring 13, vers 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
En Marcus 7, vers 13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.
En vers 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.

Voorwaar, hoe mooi iemand zich ook voor kan doen, door mooi gepraat, zoals de farizeeën en schriftgeleerden, zo zijn er altijd ook wel, die niet tegen de waarheid kunnen, zoals zij, die niet willen horen naar de Here, en de waarheid fraai verdraaien en buiten werking willen stellen.
Zo zijn er velen, die zich op de borst zullen slaan, wanneer de Here komt, en de ongevaccineerden thuis haalt, die alleen gevaccineerd zijn met Zijn kostbare, dierbare, beschermende Bloed. Zijn kostbare Bloed is hun toegangsbewijs. Halleluja!

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Voorwaar, en tot slot,

1 Johannes 2, vers 4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet.
En vers 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.
En vers 15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
En vers 24 en 25 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com