DutchVideo 2021

Profetisch: uw trots zal diep gebroken worden

Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen, gij, die gewend zijt kwaad te doen. Ja, Ik zal hen verstrooien als kaf, wegstuivend in de woestijnwind. Dat is uw lot, het deel door Mij u toegemeten, luidt het woord des HEREN, daar gij Mij hebt vergeten en op de leugen uw vertrouwen gesteld hebt.

Gepubliceerd op 05 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Spreuken 3, vers 3 Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart.
En vers 7 en 8 Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
En vers 21 Mijn zoon “en dochter”, laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar overleg en bedachtzaamheid.
En vers 23 tot en met 26 Dan zult gij uw weg veilig gaan, zonder dat uw voet zich stoot. Indien gij u nederlegt, zult gij niet opschrikken, maar gij zult u nederleggen en uw slaap zal zoet zijn. Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt. Want de HERE zal uw betrouwen zijn, Hij zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt.
En Mattheüs 7, vers 13 en 14 Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.
En vers 21 tot en met 23 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Voorwaar,

En Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
En vers 18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
En Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil.
En Johannes 8, vers 26 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld.

Voorwaar,

En vers 29 En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.

Voorwaar, voor u die de vaccinatie hebben aangenomen en berouw ervan hebben, is er geen vergeving.
Dit houd ook in dat men niet moet denken, “Och dan kan ik wel blijven zondigen.” U wordt toch er dan extra voor gestraft, zegt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Openbaring 13, vers 16 en 17 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

En Jeremia 13, vers 16 en 17 Dit betreft gevaccineerden: Bewijst de HERE uw God, eer, voordat Hij het donker doet worden, voordat uw voeten zich stoten aan de bergen in de schemering, en gij op licht hoopt, maar Hij dat tot diepe duisternis maakt, in donkerheid verandert. Maar indien gij er niet naar horen wilt, zal mijn ziel in het verborgene moeten wenen om de trots en mijn oog bitter schreien, ja van tranen vloeien, omdat de kudde des HEREN is weggevoerd.

Voorwaar, deze boodschap is profetish!

Jeremia 13, vers 23 tot en met 27 Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen, gij, die gewend zijt kwaad te doen. Ja, Ik zal hen verstrooien als kaf, wegstuivend in de woestijnwind. Dat is uw lot, het deel door Mij u toegemeten, luidt het woord des HEREN, daar gij Mij hebt vergeten en op de leugen uw betrouwen gesteld. Ja, Ik zelf zal uw slippen omhoog tillen tot aan uw aangezicht, zodat uw schande wordt gezien: uw echtbreuk en uw gehinnik, uw schandelijke ontucht. Op de heuvels in het veld heb Ik uw gruwelen gezien; wee u, Jeruzalem, hoelang zal het nog duren, eer gij rein wordt?

Voorwaar, uw ogen zullen vol tranen zijn en uw trots zal diep gebroken zijn, omdat de kudde des Heren is weggevoerd naar boven, en u achtergelaten bent met de overigen, die het allemaal wel beter weten dan God.
Zij zullen bitter schreien en zich op de borst slaan en zich vergrijpen op hun zogenaamde heiligen, die hen onderwezen hebben in de kerk en jaren lang honing op de mond smeerden. Velen zullen overgaan, als de Opname heeft plaats gevonden, tijdens de chaos, tot moord en doodslag en plunderingen, waar veel schijnheilige christenen ook deel aan zullen hebben.

Maar betreft de ongevaccineerden:

Psalm 5, vers 4 tot en met 6 HERE, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit. Want Gij zijt geen God, aan wie goddeloosheid behaagt, geen boze zal bij U vertoeven; de verdwaasden houden geen stand voor uw ogen, Gij haat alle bedrijvers van ongerechtigheid.
En vers 8 Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze voor U.
En Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost.
En vers 18 Ik zal de HERE loven naar zijn gerechtigheid, en de naam des HEREN, des Allerhoogsten, psalmzingen. Amen!

En Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com