DutchVideo 2019

Profetisch: Nog veel meer zal uit de schaal Gods op de Aarde terechtkomen!

Vele landen, zoals India, Griekenland, Japan, China en Nepal, werden in korte tijd getroffen, vanwege hun afgoderijen en onreine wandel. En vele landen worden ook nu weer via Gods ware eindtijdprofeet gewaarschuwd voor wat komen gaat. Heb ontzag voor de enige, machtige God van al wat leeft, of de benauwdheid zal nog zichtbaarder worden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 22 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 22 juli 2019 bracht de bode engel de volgende profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam en allerheiligste Naam van de enige God van al wat leeft.

En buiten de God van Abraham, Izaäk en Jakob is er geen redding en genade!
Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
En Johannes 15, vers 23 tot en met 25  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.

Voorwaar, onderwerp u aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen!
Voorwaar, India, ik, Donder, bracht u zware regenval, zoveel, dat het leidde tot overstromingen en aardverschuivingen! Voorwaar, bekeer u, of er komt nog veel meer onheil, afgodenaanbidders!
Voorwaar, ook u, Griekenland, kreeg met mij, Donder, te maken. En de storm stak op! Ook extreme temperaturen van boven de 40 graden zijn nog maar het begin van uw onheil. Gods hand gaat u wederom slaan, vanwege uw wandel en Griekse godenaanbidding!
Voorwaar, ook Japan en China kregen van God zware regenval en overstromingen, onder andere.
Voorwaar, ook in Nepal kwamen velen om het leven, en nog anderen raakten gewond of vermist of ontheemd, daar waar ik, de bode engel Gods, kwam. Voorwaar, God had u gewaarschuwd via Profeet Benjamin Cousijnsen!

Voorwaar, India, Verenigde staten, China, Spanje, Griekenland, Korea, Japan, Indonesië, Filipijnen, Mexico,
en overige landen waar afgoderijen zijn, daar zullen vreselijke aanslagen Gods te verduren zijn! Heb ontzag voor de enige, machtige God, of de benauwdheid zal nog zichtbaarder worden! Ik, Donder, geef u angstaanjagende gebeurtenissen. Zie, tornado’s, heftige stormen en heftige regenval, en aardverschuivingen, en temperaturen van extreme koude en hitte! En nog veel meer zal uit de schaal Gods op de Aarde terechtkomen, en donder en bliksems!

Voorwaar, of u nu Gods ware eindtijdprofeet uitmaakt voor onheilsprofeet of valse profeet onder andere, hij is Gods gezalfde.
En als u hem veroordeelt, vanwege dat u naar demonen en kwaadsprekers en roddelaars luistert, zal het voor u erger zijn dan wat God via mij, Donder, op de Aarde liet brengen! Hun loon, hun deel is de poel des vuurs!

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
Vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
Vers 12  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn “of haar” werk is.
En vers 21  De genade van de Here Jezus zij met allen.

Deze boodschap is profetisch vastgesteld!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com