DutchVideo 2019

Profetisch: Het kind werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op haar

Voorwaar, Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen, want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. Wie hen zegent, Profeet Benjamin en Profetes Theresa en hun twee kinderen, worde gezegend. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 15 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 15 februari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen,
Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods.

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
Vers 42  En zij riep uit met luider stem en sprak: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Vers 51  Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten verstrooid.
Vers 45  En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden.
Vers 6  Zij waren beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren, onberispelijk.
Vers 66  En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: Wat zal er van dit kind worden? Want de hand des Heren was met hem.
Vers 14  En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.
Vers 69 tot en met 71  en heeft ons een hoorn des heils opgericht, in het huis van David, zijn knecht, – gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige Profeten van oudsher – om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten.
Vers 25  Aldus heeft de Here aan mij gedaan in de dagen, waarin Hij op mij nederzag om mijn smaad onder de mensen weg te nemen.
Vers 52  Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd.
En vers 80  Het kind nu groeide op en werd gesterkt door de Geest. Tot zover.

Lukas 2, vers 6  En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou.
En vers 40 lezen: Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op “haar”.

Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.

Mattheüs 1, vers 22  Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de Profeet gesproken heeft. Tot zover.

En Mattheüs 18, vers 2 tot en met 5  En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij.
En vers 10  Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.

Voorwaar, wie hen zegent, Profeet Benjamin en Profetes Theresa en hun twee kinderen, worde gezegend.
Maar o wee degene die kwaadspreekt en hen vervloekt, die zij vervloekt!

Voorwaar, dit zingt Profeet Benjamin voor zijn kleine engeltje in zijn arm, op de wijs van ‘Schaapje, schaapje, heb je witte wol?’
Zing dit: “Schaapje, schaapje, waar ga jij naartoe? Lekker naar je bedje. Schaapje is zo moe. Kusje op je handjes, kusje op je hoofd, God zal voor je zorgen, want dat heeft Hij beloofd. Schaapje, schaapje, waar ga jij naartoe? Lekker naar je bedje, want schaapje is zo moe. Lief klein kindje, heb je het zo koud? Kom maar dichtbij pappa, mamma, die zoveel van je houdt. Lekker warm, een dekentje, net een wollen vacht, ga maar lekker slapen, want Jezus houdt de wacht. Lief klein kindje, doe je oogjes dicht. Als je morgen wakker wordt, dan is het weer licht”.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com