DutchVideo 2021

Profetisch: Er zal een nieuwe chaos komen!

Voorwaar, er is maar één uitweg om gereed te woorden en dat is u niet te voorzien van de vaccinaties dat u verloren laat gaan.

Gepubliceerd op 05 Maart 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, wie oren heeft die hore!
Voorwaar, mijn naam is Merari, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zie, wie verre van Hem, zijn zonder verstand.
Velen zullen het onder ogen moeten zien vanwege de vaccinatie dat hen overneemt, stap voor stap. Wie niet wil horen gaat voor eeuwig verloren!
Voorwaar, velen laten zich gebruiken door satan en zullen branden.

Voorwaar, de listige slang heeft zijn gif al in velen ingespoten.
Nog nooit heeft de satan zoveel gelachen om de verloren zielen. De geheime agenda loopt volgens zijn plan. De wereldleiders, de Nieuwe Wereld Orde, ziet dat vele bedrijven kapot gaan vanwege de listige slang met zijn duistere overheden en machten en krachten, die voor chaos zorgt en velen beetje voor beetje of snel dood laat gaan, bij het aannemen van de vaccinaties.

Voorwaar,

Jakobus 5, vers 6 Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer tegen u.

Voorwaar, de wereldleiders zijn in groot complot en weten nu door de gebeurtenissen dat de merkteken makkelijk geaccepteerd zal worden de zogenaamde oplossing!

Openbaring 13, vers 7 tot en met 10 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.
En vers 15 tot en met 18 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
En Openbaring 14, vers 9 tot en met 12 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

Voorwaar, er is maar één uitweg om gereed te woorden en dat is u niet te voorzien van de vaccinaties dat u verloren laat gaan.
De vaccinaties zijn uit de boze! Er is nu genoeg over gezegd.

Voorwaar, ik zeg u, bekeer u en geef uw hart en ziel en verstand en vertrouwen aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die u wil redden.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, op het moment dat alles vredig en virusvrij lijkt, komt er onverwachts een nieuwe chaos als een dief in de nacht!

Openbaring 16, vers 11 En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.
En 2 Petrus 3, vers 10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.
En vers 13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com