DutchVideo 2023

Profetisch: er komen vreselijke tijden aan

De gebeurtenissen die komen gaan zullen een gigantisch effect hebben op iemands leven.

Gepubliceerd op 24 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Beatura, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

Openbaring 7, vers 1 tot en met 3 Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.

Voorwaar, wees kadosh, heilig en een voorbeeld voor de Levende, Almachtige God!

Openbaring 6, vers 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven…tot zover.

Voorwaar,

Openbaring 5, vers 9 En zij zongen een nieuw “hemels” gezang…tot zover.
En Openbaring 14, vers 14 en vers 16 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Openbaring 5, vers 13 lees vanaf: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam “Gods” zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.
En Openbaring 15, vers 3 en 4 lees vanaf: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.

Voorwaar, in de gehele wereld maakt men zich zorgen over de explosieve toename van epidemische ziekten.
Oude plagen van de mensheid keren terug. Ook zijn mensen zich ervan bewust dat de samenleving door ongehoorzaamheid aan God, het onheil naar zich toe trekt zoals oorlog, natuurrampen en de ziekte problemen, en nog veel meer.

Mattheüs 24, vers 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.
En vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Voorwaar, luister.
De gevaccineerden gaan vreselijke tijden tegemoet. De gebeurtenissen die komen zullen een gigantische effect hebben op mensenlevens.

Mattheüs 24, vers 33 en 34 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.

Voorwaar, niet iedereen kan deze boodschap verdragen omdat dit de waarheid is.

Mattheüs 26, vers 56 Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten in vervulling zouden gaan…tot zover.

Openbaring 22, vers 11 tot en met 13 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com