DutchVideo 2023

Profetisch: De toorn des Heren zal zich niet afkeren van de opstandelingen

Ondanks dit alles, de Opname, keert zijn toorn zich niet af van hun onheilige, schijnheilige, antichristelijke wandel en blijft de krachtige hand Gods uitgestrekt.

Gepubliceerd op 30 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 29 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig!

Jesaja 8, vers 21 Dan trekt men rond, gedrukt en hongerig, en wanneer men hongert, “zelfs de rijke, die arm van geest is, en achtergebleven is van de Opname,” zal men in woede “gaan” uitbarsten, “teleurgesteld zijn als antichristenen” en zijn koning en zijn God “gaan” vervloeken, en men zal de blik omhoog richten “en zich op de borst gaan slaan van berouw en verschrikkelijk gaan huilen vanwege hun slechte wandel en daden.”
En vers 22 En men, “die omhoog waren gegaan,” zal naar de aarde “mogen” schouwen, en zie, benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in duisternis is men, “de haters en antichristenen” verstoten.
En Jesaja 9, vers 18 en 19 Door de verbolgenheid van de Here der heerscharen wordt het land in brand gezet, zodat het volk tot een prooi van het vuur wordt; de ene mens spaart de ander niet, men bijt naar rechts en toch hongert men, en men verslindt naar links en toch wordt men niet verzadigd, ieder verslindt het vlees van zijn eigen arm.
En vers 20 lees vanaf: Ondanks dit alles “de Opname,” keert zijn toorn zich niet af “van hun onheilige, schijnheilige, antichristelijke wandel” en blijft zijn “krachtige” hand “Gods” uitgestrekt.
En Jesaja 10, vers 3 Wat zult gij, “antichristenen” dan doen op de dag der bezoeking en bij de verwoesting die uit de verte komt? Tot wie zult gij “dan” vluchten om hulp?…tot zover.
En vers 4 Niets blijft over dan zich te krommen als een geboeide; als “antichristenen” verslagenen vallen zij “heel diep in de ellende vanwege hun overtredingen en hun zonden, die zij anderen hebben aangedaan, zullen zij vele malen hetzelfde erger ervaren”. Ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt.
En vers 23 Ja, een verdelging die vast besloten is, voltrekt de Here, de Here der heerscharen, in het midden van de ganse aarde.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
Nog heel even volhouden Gods geliefde Profeten!

Jesaja 10, vers 27 En het zal te dien dage geschieden, dat hun last van uw schouder afglijden zal en hun juk van uw hals, ja, het juk zal vernietigd worden op uw schouder.

Voorwaar, antichristenen, is uw roddel, en haat, vervolgingen, onder andere, en domheid, het waard dat u in de hel geworpen wordt?

Jesaja 13, vers 6 Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige.
En vers 11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.

Voorwaar, deze boodschap is profetisch!

Jesaja 14, vers 22 Zo sta Ik tegen hen op, luidt het woord van de Here der heerscharen, en Ik roei van Babel uit naam en rest, telg en spruit, luidt het woord des Heren.
En Jesaja 29, vers 6 Gij zult door de Here der heerscharen bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam.
En Jesaja 35, vers 3 en 4 Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen.
En vers 10 De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.
En Jesaja 40, vers 29 en 31 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
En Jesaja 41, vers 10 en 13 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.
En Jesaja 51, vers 12 Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen.

Voorwaar, bekeer u, kwaadsprekers, of u zal de gevolgen ervan ondervinden!

Klaagliederen 2, vers 14 Uw profeten hebben voor u geschouwd wat ijdel was en hol, zij hebben uw ongerechtigheid niet onthuld om uw lot nog te keren, zij hebben voor u orakels geschouwd, ijdel en misleidend.
En Klaagliederen 4, vers 10 De handen van teerhartige vrouwen kookten haar kinderen; dezen waren haar tot spijze bij de ondergang van de dochter mijns volks.

Voorwaar, en u geliefden des Heren, die zachtmoedig en trouw zijn:

Klaagliederen 3, vers 25 Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt.
En Hebreeën 10, vers 37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten.
En Hebreeën 11, vers 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest.
En Openbaring 14, vers 14 en 16 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Openbaring 19, vers 12 en 16 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Tot slot,
Wie u ook bent, bekeer u van uw zonden en toon berouw, en ga in gebed!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com