DutchVideo 2013

Profetisch 23-06-2013 Alle afgoden zwemmen in het water!

O, WEE! ZIET GIJ NIET DAT DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB MACHTIGER IS, EN OOK UW AFGODEN KAPOTMAAKT EN VERDRINKT? HET ZIJN DE LANDEN MET AFGODSBEELDEN! HOE DICHTER DE KOMST VAN DE ZOON DES MENSEN, HOE HEFTIGER ALLES WORDT!

Gepubliceerd op 23 jun 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

overstroming afgodsbeeld

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 juni 2013 bracht de engel des Heren deze profetische boodschap Gods aan Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods, Jebrohim. Hoor aandachtig!

Een klein kind leert: ‘Alle eendjes zwemmen in het water’ op school.

De God van Abraham, Izaäk, en Jakob zegt u: Alle afgoden zwemmen in het water!

Spreuken 27, vers 24  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Want een schat duurt niet voor eeuwig; blijft soms een kroon van geslacht tot geslacht?

Egypte heeft nog vele schatten, die bestemd waren voor het leven in het hiernamaals, waarbij de geheimen over magie, enzovoorts.

Voorwaar, nimmer zullen ze terugkeren!

Hoor! Aardbevingen, die gij nog nooit gezien hebt, geef ik u.

Orkanen, die de bode engel Donder u zal geven, die de media zullen verbazen, evenals reusachtige tornado’s en alles vernietigende overstromingen. Ook de piramides en rijkdommen en afgoden gaan eraan!

Lees voor: Leviticus 18, vers 29, en Leviticus 19, vers 4

Leviticus 18, vers 29  Hier staat geschreven: Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden.

Leviticus 19, vers 4  Hier staat geschreven: Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de HERE, uw God.

Zacharia 13, vers 2  En Ik zal te dien dage, luidt het woord van de HERE der heerscharen, de namen van de afgoden uit het land uitroeien, zodat niet meer aan hen gedacht zal worden. Tot zover.

O wee! Ziet gij niet dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob machtiger is, en ook uw afgoden kapotmaakt en verdrinkt?

Het zijn de landen met afgodsbeelden!

Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Voorwaar, hoever gaat gij? En hoever ga Ik, de God van al wat leeft?

Voorwaar, het wordt heftiger!

Voorwaar, ik zeg u, Kies nu heden de ware Weg. Red u voor het ergste!

Benjamin Cousijnsen zal u spoedig een documentaire laten zien op Heiscoming12 en Eindtijdnieuws, en op Evangelical Eindtijdspace, en op de vele andere kanalen.

Geef dit door!

Johannes 8, vers 12, en Johannes 12, vers 37 tot en met 41  Lees dit voor.

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 12, vers 37 tot en met 41  Hier staat geschreven: En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze. Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.

Voorwaar, kom tezamen, heb berouw, smeek om vergeving, nu!

Als gij niet uw afgoden vernietigt, zal God dat doen.

Denk niet als de media, dat men zegt: “De natuurkrachten of goden deden dit u aan”.

Ook National Geographic zal voor elke leugen gestraft worden en de verantwoording moeten afleggen voor de almachtige God! En weet:

Johannes 3, vers 16 tot en met 21, en Johannes 4, vers 22 en vers 24 en 25  Lees dit voor.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Johannes 4, vers 22 en vers 24 en 25  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden.

God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen.

Voorwaar, wees alert! Spanje, Turkije, Egypte, Iran, Amerika, Duitsland, Rome, Mexico, Nederland en ook uw land met uw afgoden!

Hoe dichter de Komst des mensen, hoe heftiger alles wordt.

En voordat men besluit Israël binnen te vallen, heeft de God van Abraham, Izaäk en Jakob Zijn hand al uitgestrekt naar Iran!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com