DutchVideo 2012

Profetie: Waarschuwing Gods!

22-07-2012  VERSCHILLENDEN WORDEN NU AANGEPAKT EN GESTRAFT: GOD ROEPT OP OM HUN GODEN TE VERNIETIGEN. CHINA WORDT ALS EERSTE AANGEPAKT. DEZE LANDEN KRIJGEN DE KANS OM ZICH TE BEKEREN TOT DE WARE GOD!

Gepubliceerd op 22 jul 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Beijing overstroming

Volledige weergave:

Hallo! In de nacht van 22 juli 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach. U kent mij wel. Ik ben uitgezonden in Zijn naam, en zonder Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kan ik niets doen. Hij is de Almachtige, en de mens is boven de engelen gesteld, maar wij luisteren wel! Mijn naam is ‘Donder’.

Ik heb uw land bezocht, Beijing, en dit is nog maar het begin, China!

De God van Izaäk, Jakob en Abraham zegt u dit:

Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

U daar, luister eens heel goed,

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Het beest, uw draak, is de duivel die u aanbidt!

Ja, ook Japan is gezien door de enige God van hemel en aarde, en zal niet ongestraft blijven.

Openbaring 12, vers 7 tot en met 10  En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

U daar, ja, deze woorden zijn profetisch en gelijk aan de Geschriften, anders gelooft men niet, u die slaapt.

Alles wat u doet, of het nu de Christenvervolging is, of het aanbidden van uw stenen afgodsbeelden en draken en slangen, uw rampen hebt u zelf tot u geroepen!

Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden.

God zal geen land meer ongestraft laten, als men zich niet snel bekeert.

Wees snel en bekeer u, en aanbid Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. En vernietig uw goden, anders zal God dit voor u doen! Ook zal God u nu nog kunnen redden, maar u moet de Christenvervolging nu loslaten. U die luistert, luister naar de stem die tot u spreekt!

Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

U daar die luistert, geef deze boodschap door!

Red uw volk, want God zendt Zijn engelen uit om alles te openbaren, wat de verborgen zonden zijn, en brengt het in het licht, en zal straffen waar nodig is.

Benjamin, China wordt eerst van de buitenkant gewassen en krijgt veel water.

Ze krijgen de kans, ook Japan, Korea, Indonesië, Iran, Rusland en de overige landen, om zich te bekeren tot de ware God!

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Maak uw paden recht en bekeer u!

Waarom weent men, als men God niet wil kennen?

Het is vloek of zegen. En alleen via Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kunt u de zegen en behoudenis ontvangen. Was u rein en kom tot Hem! Vraag Hem voor vergeving voor uw voorgeslacht en nageslacht en uzelf. God heeft de oorlog verklaard tegen elke afgoderij! En laat Hem niet uw land bezoeken, want dan zal het u spijten. Ja, God is liefde; mag Hij nu uw liefde?

Johannes 17, vers 19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.

Deze Waarheid is Yeshua HaMashiach.

Hij is de enige ware Waarheid, die meer dan overwinnaar is: Jezus Christus! Ik, Benjamin, stond op dat moment op om een pen te pakken, toen de engel Gods plotseling zei: Benjamin, kom niet te dichtbij, want mijn kracht is zeer groot. U zal vallen ter aarde. Het is nu tijd om te gaan. Ik moet nog veel doen hier op aarde, sprak de bode engel Gods. Tot slot:

1 Petrus 4, vers 17 tot en met 19  Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende.

Licht en donker gaat niet samen, zoals hemel en hel.

En evenzo: de zondaar kan Gods Koninkrijk nimmer binnengaan. Ook al was u wederom geboren, geen excuus! U moet gewassen zijn onder Zijn kostbaar Bloed. Dit moest ik, de bode engel Gods, nog doorgeven. Alles wat ik tot u gesproken heb, komt rechtstreeks van de almachtige God, die mij tot Benjamin bracht, die u deze boodschap geeft. Ik ga nu, en vrees niet voor de donder Gods, sprak de engel Gods.

SHALOM!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com