DutchVideo 2016

Profetie voor Spanje, Italië en Mexico!

Profetische, mededelende boodschap van God, JHWH, de God van al wat leeft en de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en de door God aangestelde ware Profeet van de eindtijd, Benjamin Cousijnsen: Het zwaard komt over Spanje en Italië en Mexico! Hoor wat over u komt in deze 100% betrouwbare boodschap Gods, vanwege uw hardheid, overtredingen en trots.

Gepubliceerd op 2 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Lightning flashes during a thunderstorm over Monterrey June 9, 2013. REUTERS/Daniel Becerril (MEXICO - Tags: ENVIRONMENT TPX IMAGES OF THE DAY)

Hallo, welkom! Deze profetische, waarschuwende boodschap Gods werd op 2 september 2016 woord voor woord overgeleverd door de bode engel Gods, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Ik, Donder, geef u deze boodschap!
Zo spreekt de Heer: Voorwaar, Italië en Spanje en Mexico!

Leviticus 26, vers 18 tot en met 24  En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper. Dan zal uw kracht tevergeefs verbruikt worden; uw land zal zijn opbrengst niet geven en het geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen. Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw zonden; Ik zal het wild gedierte op u loslaten, dat u van kinderen beroven en uw vee uitroeien zal en uw aantal zo zal verminderen, dat uw wegen verlaten zullen zijn. Indien gij u door deze tuchtiging nog niet tot Mij keert en u tegen Mij blijft verzetten, dan zal ook Ik Mij tegen u verzetten en dan zal Ik u ook zevenmaal slaan wegens uw zonden.

Voorwaar, waarom tranen en geschreeuw van: “Waarom?”
Speel geen show, maar bekeer u! Want wegens uw hardheid en overtredingen en trots breng Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Heerser van al wat leeft, het zwaard, dat uw wandel zal breken en u zevenmaal harder zal slaan.

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

U hebt tevergeefs uw zaad zitten zaaien.
Ik ben de Almachtige! Hoe u dieren behandelt: Ik, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal u zevenmaal harder laten behandelen in de hel.

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Bekeer u, voordat het zwaard slaat!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com