DutchVideo 2020

Profetie: Verplichte vaccinaties, medicijn tegen Corona en een ingespoten chip

Ook hoopt de Nieuwe Wereldorde door de chaos, dat men snel een regering kiest voor de hele wereld, en voor de Nieuwe Wereldorde kiest. Zie niet op de gebeurtenissen, maar juist nu op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Gepubliceerd op 7 april 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 7 april 2020 bracht de bode de volgende profetische en openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick.

Voorwaar, men wil de gehele bevolking verplicht laten inenten!
Men heeft reeds een medicijn, dat tegen Corona en andere virussen geschikt is. Maar de Wereldorde, de Illuminati, streeft ernaar om de mensen te voorzien van een ingespoten chip en een vaccinatiepaspoort! De eerste stap zal vooraf eerst een vaccinatie zijn, een medicijn. Als het kan, wil men over drie jaar iedereen, die nog in leven is, voorzien van een chip! Voorwaar,

Daniël 11, vers 34 tot en met 45  Doch, terwijl zij struikelen, zullen zij een kleine hulp vinden; dan zullen velen zich in huichelachtigheid bij hen aansluiten. Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd.
En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt. Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan; op de lieveling der vrouwen noch op enige andere god zal hij acht slaan, want tegen alle zal hij zich verheffen. Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen vereren: de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden. En hij zal optreden tegen de versterkte vestingen met de hulp van de vreemde god; ieder die deze erkent, zal tot grote eer komen; hij zal hen tot heersers maken over velen en grond aan hen toedelen als beloning.
Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. Ook het Sieraadland zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen; maar aan zijn macht zullen ontkomen: Edom, Moab en de keur der Ammonieten. En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen, en het land Egypte zal niet ontkomen, maar hij zal de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte; en Libiërs en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn. Doch geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen. Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilig Sieraad – maar dan komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem helpt.

Voorwaar, ook de totale overname is zichtbaar.
Zoals men via satellieten dieren kan beïnvloeden op afstand, zo kan men ook mensen beïnvloeden!

Voorwaar!
De Nieuwe Wereldorde hoopt door de chaos, dat men snel een regering kiest voor de hele wereld, en voor de Nieuwe Wereldorde kiest.

Voorwaar, zie niet op de gebeurtenissen, maar juist nu op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Voorwaar, wees niet teleurgesteld of onzeker of verdrietig, maar verheug u in de Here!

Psalm 119, vers 50  Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw belofte mij levend maakt.
Vers 61 en 62  Hoewel strikken der goddelozen mij omgeven, ik vergeet uw wet niet. Te middernacht sta ik op om U te loven wegens uw rechtvaardige verordeningen.
Vers 67  Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord.
En vers 72  De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver.

Voorwaar, geliefden des Heren, wees standvastig in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en geloof in wonderen!
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com