DutchVideo 2013

Profetie: Vele valse profeten door God genoemd!

13-05-2013  PROFETISCHE OPENBARING: DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB OPENBAART NU IN DEZE LAATSTE DAGEN DE VALSE PROFETEN. DE HEER NOEMT HEN BIJ NAME EN ROEPT HEN OP OM ZICH TE BEKEREN. GODS EENVOUDIGE, WARE PROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN, GEEFT ALLES DOOR WAT DE HEER ZEGT!

Gepubliceerd op 13 mei 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 13 mei 2013 bracht de engel des Heren de volgende boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, en mijn naam is Gidori.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Toen Benny Hinn bij het graf was van Kathryn Kuhlman, zou haar zalving op hem zijn gekomen.

Voorwaar, Benny Hinn, waarom zegt gij: “I am, I am”?

Lees voor: Jesaja 8, vers 19 en 20, en Deuteronomium 18, vers 10, 11 en 12

Jesaja 8, vers 19 en 20  Hier staat geschreven: En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen – zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.

Deuteronomium 18, vers 10, 11 en 12  Hier staat geschreven: Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg.

De bode engel Gods sprak verder,

Benny Hinn, Ik, de Here, heb u dit niet gezegd, dat ik de homoseksuele gemeenschap in Amerika zal uitroeien.

Voorwaar! Velen zullen zich bekeren en gered worden, dit zeg ik u!

Lees voor: 2 Korinthiërs 5, vers 9 tot en met 16  Hier staat geschreven: Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

‘Het ambt der verzoening’- Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen; voor God echter is ons bedoelen openbaar en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u gelegenheid tot roem over ons, opdat gij niet verlegen staat tegenover hen, die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Want hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God, hetzij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer.

De bode engel Gods sprak verder, 

Luister! Zo zijn er vele valse profeten: Morris Cerullo, Rick Joyner, Rodney Howard-Browne, Jaap Dieleman, Richard Roberts, Ashley McGuicken, John Wimber, John Avanzini, Kenneth Copeland.

Voorwaar, zo zijn er nog velen! Voorwaar,

Lees voor: Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

De bode engel Gods sprak verder,

God laat ook niet een mens blaffen in de Geest!

Lees voor: Openbaring 13, vers 13, en Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 2

Openbaring 13, vers 13  Hier staat geschreven: En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 2  Hier staat geschreven: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreekt tot u!

Johannes 3, vers 35 tot en met 36, en Efeziërs 4, vers 11 tot en met 15  Lees dit voor.

Johannes 3, vers 35 tot en met 36  Hier staat geschreven: De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 15  Hier staat geschreven: En Hij heeft zowel apostelen als Profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

De bode engel Gods sprak verder,

Het is beter voor u, dat u zich bekeert.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com