DutchVideo 2012

Profetie: Rond 25 december 2012 vele rampen hier en daar!

18-12-2012  AAN BENJAMIN COUSIJNSEN GEOPENBAARD DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAAK EN JAKOB. ROND 25 DECEMBER ZULLEN VELE RAMPEN PLAATSVINDEN, HIER EN DAAR! EN WAAROM DE WEDERKOMST NIET OP 21 DECEMBER 2012 GESCHIEDEN ZAL!

Gepubliceerd op 18 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Maya's 2012

Volledige weergave:

Hallo! Op 18 december 2012 bracht de bode engel Gods deze belangrijke boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, Benjamin Cousijnsen, ik ben naar u gezonden en ben een bode engel Gods. Mijn naam is Michaël. Gij kent mij al, Profeet Gods. Voorwaar, u daar, luister goed naar wat de Almachtige u hier doorheen openbaart!

Openbaring 12, vers 10  En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen.

Benjamin, satan gebruikte zijn gevallen engelen om de Maya’s de kunst van magie, bouwkunde en brandoffers aan goden te leren, en men leerde hen het voorspellen van de toekomst, en men leerde ook wapens te maken.

Ze gebruikten veel water en hout en aarde.

De Maya’s waren een bevolking van Midden-Amerika bij het grondgebied schiereiland Yucatán, waar het nu Mexico en Guatemala is. De Maya’s waren een bedreiging, ook vanwege hun duivelse machten en krachten, en zij hadden veel kennis van kruiden en technologie. De Maya’s waren een vrij snelle cultuur en lazen elkanders gedachten. Vaak ging men over op oorlogsvoering, en verspreidde zich over dorpjes en jungles.

Deuteronomium 18, vers 12  Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg.

Benjamin, de Maya’s hadden met de gevallen engelen gemeenschap.

En de baby’s werden geofferd aan de goden, en men dronk hun bloed en ze aten het geofferde vlees. Men dacht hierdoor meer machten en krachten te krijgen van de goden. Voorwaar,

Genesis 6, vers 4  De reuzen waren in die dagen op de aarde… tot zover.

Als de Maya’s zo slim waren, met hun kalender, en men het einde van de wereld kon voorspellen, waarom zijn ze dan uitgestorven?

Omdat ze het voor zichzelf zo voorspeld hadden!

Mattheüs 24, vers 22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Voorwaar, de wereld moet het einde weten!

Genesis 19, vers 24 en 25  Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel; en Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem.

Het is alleen aan Gods geliefde Profeet geopenbaard.

Deuteronomium 4, vers 24  Want de HERE, uw God, is een verterend vuur… tot zover.

De catastrofale gevolgen van ongehoorzaamheid en afgoderij, en niet luisteren naar de God van Izaäk, Jakob en Abraham, gelijk aan Sodom, zullen naderen.

En de wederkomst zal niet op 21 december 2012 zijn, want dan zou satan gelijk krijgen. Is hij niet de vader van de leugen?

Het is een illusie! Maar voorwaar, het einde is bijna gekomen!

Rond 25 december zullen er velen rampen zijn, hier en daar! Voorwaar,

Mattheüs 27, vers 45  En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur.

Mattheüs 24, vers 27  Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Voorwaar, maak u klaar! Want onverwachts zijt gij bij Hem.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu en zeg u, Alleen de enige Weg voor behoud is Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com