DutchVideo 2013

Profetie: Openbaringen Gods & strijd boven Israël!

24-04-2013  VELE PROFETISCHE OPENBARINGEN, DIE DE HERE GOD NU DOET OVER O.A.: UFO’s & DE ONZICHTBARE STRIJD BOVEN ISRAEL OP DIT MOMENT! DE HEER OPENBAART EN BRENGT VEEL AAN HET LICHT IN DEZE EINDTIJD!

Gepubliceerd op 24 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

strijd in het universum

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 april 2013 bracht de bode engel Gods deze belangrijke profetische openbaring Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Hamiël.

Voorwaar, in het universum bevinden zich vele gevallen engelen, zelfs vrouwelijke duivelse geesten.

Lilith is een beeldschone demoon, die al te graag met mannen slaapt. Haar voorkeur is, de Christenen te verlijden en via dromen hen van de God van Izaäk, Jakob en Abraham af te trekken. Ze wordt gezien als een heks der nacht en is satans favoriete bruid der hel. Ze speelt een grote rol in deze eindtijd.

Job 11, vers 7  Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe?

Velen zijn verleid.

Evenzo zijn er vele soorten demonen, bezoekers uit de ruimte.

2 Korinthiërs 11, vers 14 en 15  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook “satan” zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Voorwaar, Uriël en Rafaël strijden telkens samen met Gabriël en Remiël en Sariël en Anaël en Raziël en de vorst Michaël, de Drakendoder, en vele andere engelen Gods tegen alle demonen legioenen, menselijke vogels met vleermuisachtige vleugels, met menselijke gezichten, die strijden boven Israël!

Lees voor: Openbaring 9, vers 7 tot en met 11  Hier staat geschreven: En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

De bode engel Gods sprak verder,

Ook vanuit hun ruimteschepen strijden zij tegen Gods ruimteschepen.

En God sprak: Er zij ruimteschepen, en er ontstonden ruimteschepen.

Genesis 1, vers 3 en 4  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht, “Zijn licht”, en de duisternis, “satans duisternis”.

Voorwaar! 

Lees voor: Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

De bode engel Gods sprak verder,

De gevallen engelen prikkelen en manipuleren in vele dromen de mensheid graag, en verleiden velen door in het gevoel te werken!

Daarom:

Lees voor: 1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17, en Efeziërs 6, vers 10, 11 en 12

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Efeziërs 6, vers 10, 11 en 12  Hier staat geschreven: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, voorwaar,

Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Bedek u, geliefden, onder Zijn kostbaar Bloed, elke dag!

Met Hem, Yeshua HaMashiach, bent u meer dan overwinnaar. Bescherm u! Wees vanaf nu strijdlustig. U bent Zijn eigendom, van binnen en buiten. Wees een strijder en vurig, krachtig van Geest!

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com