DutchVideo 2022

Profetie: Na de Opname, zal op de Aarde, de grootste verschrikking ooit zijn

Voorwaar, alles zal gebeuren wat u geopenbaard is. Er zal berouw zijn, een luid gejammer en ondraaglijk verdriet en pijn voor de achterblijvers.

Gepubliceerd op 5 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafael, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, wanneer het bazuingeluid zal klinken, zal onder andere het geluid, metéén Gods ware, getrouwe en ongevaccineerde kinderen wegnemen.
Het zal te vergelijken zijn met de snelheid als bij bliksemschichten, heel onverwachts. Metéén zal erop na volgen dat door de kracht van God de grond zal trillen en scheuren vanwege de aardbevingen, die veroorzaakt zijn door het bazuingeluid. Het zal een compleet chaos zijn voor de achterblijvers en de slechte, onheilige christenen, waarvan velen ook op dat moment van de bazuin, op Facebook zitten te roddelen en kwaad te spreken met hun kwaadaardige chatclub, onder andere. Zij zullen echt een hel op Aarde ervaren. Zelfs rotsachtige stenen zullen uit de lucht vallen en voor veel schade zorgen, nadat de bazuin geklonken heeft. De schade is zo enorm op de Aarde, erger dan bij een oorlog. Ook zal van alles zal uit de lucht vallen.

Voorwaar, alles zal gebeuren wat u geopenbaard is.
Er zal berouw zijn, een luid gejammer en ondraaglijk verdriet en pijn voor de achterblijvers. Velen zullen beslissen om dan zelfmoord te plegen vanwege dat men in een hel op Aarde belandt, waar die ongeliefde Profeet Benjamin Cousijnsen over gesproken heeft, en ze voor hun ogen in vervulling zien gaan.

Jeremia 25, vers 4 Ook heeft de HERE al zijn knechten, de Profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor gegeven noch uw oor geneigd om te horen.
En vers 33 En zij die door de HERE geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.

En Jeremia 30, vers 12 Want zo zegt de HERE: Dodelijk is uw breuk, ongeneeslijk uw wond.
En vers 15 Wat schreeuwt gij om uw breuk, omdat uw pijn dodelijk is? Om de grootte van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden geweldig zijn, heb Ik u dit aangedaan, “zegt de Here”.
En vers 24 De brandende toorn des HEREN zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van zijn hart volvoerd en verwerkelijkt heeft; in het laatst der dagen zult gij dat inzien.

En 2 Petrus 3, vers 3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen.
En vers 10 tot en met 13 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

En tot slot,

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Er zal een horror op de Aarde zijn, zelfs hongersnood en kannibalisme, onder andere, zullen gebeuren.
Maar boven alles is de hel nog gruwelijker dan dit alles op Aarde, waar men voor eeuwig de straf moet dragen.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com