DutchVideo 2014

Profetie: Luister China! Opnieuw wordt u getroffen!

10-03-2014  OPENBARENDE EN PROFETISCHE WAARSCHUWING AAN CHINA: OPNIEUW GAAT CHINA GETROFFEN WORDEN, DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! LUISTER NAAR DEZE PROFETISCHE WAARSCHUWINGEN GODS, CHINA!

Gepubliceerd op 10 maart 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

rampen China

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 10 maart 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze openbarende, profetische en waarschuwende boodschap Gods over aan Profeet van de laatste dagen, eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, de Zoon van God. Voorwaar, mijn naam is Profetira en ik kom uit het heilige der heiligen.

Voorwaar China, hoor!

Breek ermee, met uw afgoderijen en het aanbidden en het vereren van Dalai lama, uw god. Voorwaar, gij aanbidt het beest! Wat voor zegeningen brachten uw afgoden u?

En Kadosh!

Voorwaar, meerdere malen zijt gij gestraft met een aardbeving en veel meer.

Tel uw zegeningen één voor één. Profeet Benjamin Cousijnsen heeft u al vaak gewaarschuwd. Hoor naar de boodschap met de titel: ‘09-08-2012 Profetie vervuld: Tyfoon3 treft China!’ en de titel: ‘China, hoor waarom uw land telkens geslagen wordt!’

Voorwaar, hoor toch! Open uw oren nu en uw ogen. Gij vecht tegen de ware God!

Openbaring 12, vers 7 tot en met 9  Hier staat geschreven: En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

En vers 11 en 12  En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

En wijsheid is nodig voor hetgeen hier nu geopenbaard wordt.

Uw draak, ook ‘sluwe slang’ genaamd en ‘duivel’, werd op de aarde geworpen. En gij mag raden, waar hij terechtkwam! Waarom zei men: “Wee de aarde en zee”?

Omdat de draak daar terechtkwam, bij u! Zo is uw Chinese Muur door de gevallen engelen tot stand gekomen. Voorwaar, en dit verklaart weer al uw duivelse praktijken en afgoderijen en magie. Voorwaar, dit verklaart ook, dat gij, die Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, niet aangenomen hebben, een vloek meedragen, en juist het werk van satan stimuleert en verloren gaat.

Voorwaar, wederom zal gij, vanwege ongehoorzaamheid, getroffen worden!

Voorwaar, ga de uitdaging aan, en aanbid alleen de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, bemachtig een Bijbel en onderzoek het.

En zo staat er geschreven in Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

Johannes 4, vers 23 tot en met 30  Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het. En daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd, dat Hij met een vrouw in gesprek was, en toch zeide niemand: Wat zoekt Gij, of: Waarom spreekt Gij met haar? De vrouw dan liet haar kruik staan, en ging naar de stad en zeide tot de mensen: Komt mede en ziet een mens, die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb: zou deze niet de Christus zijn? Zij gingen de stad uit en kwamen tot Hem.

Voorwaar, deze vrouw liet haar water staan en haar kostbare kruik, en nam het levende water aan van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en was de eerste die actie ondernam en getuigde over Hem.

En velen kwamen tot geloof!

Voorwaar, gij die luistert, al denkt gij: ‘Als ik maar een goed mens ben’, zo werkt het niet.

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Hier staat geschreven: Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Voorwaar, nodig Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus uit in uw leven, in uw hart.

En vraag om vergeving voor uw zonden en voor uw land. Ga naar Hem en richt u op Hem! Neem geen deel aan satans werken. Kies heden wie gij dienen wilt: hemel of hel.

Spoedig zal China wéér een klap aangebracht worden.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! Wie niet horen wil, gaat verloren, sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com