DutchVideo 2013

Profetie India! Zie, wat de ware God over u brengt!

PROFETISCHE BOODSCHAP: O WEE INDIA! ZIE WAT DE WARE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB NU SPOEDIG OVER U BRENGT! DIT TELT OOK VOOR NOORD-, MIDDEN- EN ZUID-AMERIKA! BENJAMIN ZIET OOK DE KINDERARBEID & SLAAFSE ZWARE ARBEID!

Gepubliceerd op 14 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

kinderarbeid India

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 14 augustus 2013 schreef Benjamin Cousijnsen na afloop van deze gebeurtenis het verslag op. Ieder woord en beeld wordt in zulke situaties in Benjamin vastgelegd, zodat hij precies alles letterlijk kan opschrijven en beschrijven. Nadat Benjamin Cousijnsen alles van zich af heeft geschreven, is hij het ook letterlijk uit zijn geheugen kwijt. Ik begin nu met de boodschap.

Benjamin hoorde driemaal zijn naam roepen…

Benjamin, Benjamin, Benjamin, word wakker! Benjamin, ik ben het, Rafaël!

“Ja, eh, ik lag zo lekker te slapen”, zei Benjamin.

De bode engel, Rafaël, zei, Ik ben naar u toegezonden in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Volg mij, sprak de bode engel Gods.

Benjamin zei, “Goed”. Samen liepen wij, schrijft Benjamin, de slaapkamer uit en ik volgde de bode engel Rafaël de trap af, maar zag nu pas, dat ik geen witte, blinkende linnen kleding aan had… “Wacht even!” riep ik, niet al te luid.

Hoorde ik uw stem? vroeg Rafaël.

“Ja”, zei Benjamin, “moet ik dan zo in mijn ondergoed naar buiten? Meestal word ik bekleed met een mooi, smetteloos wit linnen gewaad.

Rafaël lachte en zei, Ik dacht, Benjamin slaapt nog, zou hij het doorhebben? Rafaël zei, Toen gij nog een kind was, dacht gij dat gij tarzan was.

Benjamin antwoordde, “Dat klopt, maar nu ben ik toch Gods geliefde eenvoudige Profeet?”

Dat klopt! lachte de engel van de Heer, Rafaël.

Gij wordt nu bekleed als een Profeet des hemels….

In een oogwenk had ik kleding aan. Ik bekeek mij en zag, dat ik nu prachtig aangekleed was met een blinkend, smetteloos gewaad van fijn linnen. Ik droeg iets op mijn hoofd, en daarop zat een soort lange witte doek. En ik droeg een doekriem met zebra-achtige strepen. Ineens hoorde ik de engel Rafaël weer, die lachend tegen mij zei: We moeten verder! Ik ben een bode engel, geen mode engel.

Samen liepen we naar buiten en Rafaël zei, Wie u zegent, zal gezegend worden.

Voorwaar, de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob laat Zijn engelen zingen, en hoort de gebeden aan van al Zijn kinderen, die u zegenen en dienen ter ere van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Samen vlogen we door de lucht…

Ik hoorde Rafaël zeggen: Profeet, Benjamin, daar is Noord India.

Zie de waarheid onder ogen!

Rafaël bracht mij bij een soort vierkanten betonnen huis, en we liepen dwars door de muur heen. Ik zag een stuk of 15 kinderen, denk ik, van tussen de 8 en 15 jaar. Rafaël vertelde, dat deze kinderen hier dagelijks meer dan 10 uur per dag, dag in dag uit, moeten werken voor maar 20 eurocent per dozijn aan armbandjes! Veel ouders hebben hun eigen kind verkocht voor 25 euro aan een eigenaar van een werkplaats, vertelde Rafaël.

Benjamin, kom, volg mij! zei Rafaël, en wilde verdergaan.

“Maar, wat gebeurt er met hun dan?” vroeg Benjamin.

Rafaël antwoordde, Deze kinderen komen vrij, maar hun ouders zullen voor eeuwig in de duisternis, dagelijks, dag in dag uit, moeten lijden en werken!

Ik kwam met Rafaël in Zuidoost India aan en zag een andere werkplaats, een steenfabriek.

Ik zag arme families, die op hun hoofden een toren van bakstenen sjouwden en verplaatsten. Ik telde wel 20 bankstenen bij een vrouw op het hoofd!

Rafaël zei, Deze mensen moeten werken om hun schulden te kunnen betalen, en de rente van de medische voorzieningen en de begrafeniskosten. Deze zijn zo hoog, dat de schulden blijven bestaan, en het overgedragen wordt op de kinderen.

Ik vroeg, “Waar is eigenlijk geen slavernij?”

Rafaël antwoordde, In de hemel bij God!

Voorwaar, sprak de engel Gods, Rafaël, Meer dan 30 miljoen onschuldige mensen leven wereldwijd in gevangenschap!

Lees voor: Lukas 18, vers 15 tot en met 17  Hier staat geschreven: Zij brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij hen. Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.

Mattheüs 18, vers 4 tot en met 11  Hier staat geschreven: Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee. Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt. Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden. Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden.

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak verder, en zei,

Kom, ik breng u terug.

Nauwelijks vlogen we weer boven India, of Rafaël riep: O wee, India! Zie, wat de ware God van Abraham, Izaäk en Jakob nu spoedig over u brengt!

Dit telt ook voor Amerika, zei de engel, Rafaël, later.

Wij kwamen weer terug, en bij de voordeur nam Rafaël afscheid en gebaarde van: ‘Ga maar’. Maar ik liep tegen de voordeur op. Rafaël schudde lachend zijn hoofd en wees naar de voordeur, en de deur ging open!

Ik zwaaide de engel van de Heer, Rafaël, nog na, terwijl ik net binnen stond, en dacht, ‘Brrrr, wat koud!’ en bemerkte dat ik in mijn ondergoed stond! Snel deed ik de deur dicht, en stilletjes liep ik de trap op en ging ik weer terug naar bed.

En deze keer mag ik zeggen: Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u, Shalom

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com