DutchVideo 2014

Profetie: Hoor Venezuela, zo spreekt de Here tot u!

25-02-2014  PROFETISCHE WAARSCHUWING GODS, GEGEVEN AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB: VENEZUELA, HOOR! EN WIE NIET WIL HOREN, GAAT VERLOREN, ZO SPREEKT DE HERE TOT U!

Gepubliceerd op 25 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Maduro, president Venezuela

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Dit is een profetische waarschuwing Gods, ontvangen door eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen van Jahweh, de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, op 25 februari 2014.

Shalom, Venezuela, hoor aandachtig!

Ik ben een bode engel Gods en werd uitgezonden naar Gods dienstknecht en Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, Venezuela! 

Exodus 2, vers 24  Hier staat geschreven: En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Izaäk en Jakob.

Voorwaar, bekeer u, Maduro!

Mijn naam is Rikafrim, Gods bode engel, en spreek tot u in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Stop nu, Maduro, met het geweld, en breek uw afgoden af, of gij zal vanwege uw eigenwijsheid gestraft worden! Luister naar uw volk, want voor elke ziel die verloren is gegaan, mag gij voor de Almachtige verantwoording afleggen!

Job 13, vers 1  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen.

Spreuken 15, vers 11 en 12  Dodenrijk en verderf liggen open voor de HERE, hoeveel te meer de harten der mensenkinderen! De spotter houdt er niet van, dat men hem terechtwijst; tot de wijzen zal hij niet gaan.

Spreuken 25, vers 6 tot en met 8  Praal niet bij de koning, ga niet staan op de plaats der groten; want het is beter, dat men tot u zegt: Kom hierheen, hoger op! dan dat men u vernedere voor de aanzienlijke, die uw ogen hebben gezien. Ga niet haastig over tot een rechtsgeding, want wat zult gij ten slotte doen, wanneer uw naaste u beschaamd maakt?

Voorwaar, Maduro, deze woorden zijn profetisch! 

Spreuken 28, vers 26 en 27  Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen. Wie de arme geeft, zal geen gebrek lijden; maar wie zijn ogen toesluit, wordt zwaar vervloekt.

Spreuken 29, vers 1 en 2  Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken. Als de rechtvaardigen toenemen, verheugt zich het volk; maar het volk zucht, als een goddeloze heerst.

Voorwaar, laat uw hart spreken, niet uw eigenwijsheid en trots!

Johannes 8, vers 25 en 26  Zij dan zeiden tot Hem: Wie zijt Gij? Jezus zeide tot hen: Wat spreek Ik eigenlijk nog met u? Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld.

Johannes 8, vers 32  En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

En vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, Venezuela, zo spreekt de Here tot u!

Keer u tot de enige weg voor behoud en redding van uw land. Ook zeg ik u, Venezuela:

Leviticus 19, vers 14  Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen: Ik ben de HERE.

Leviticus 18, vers 27 tot en met 30  Want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd – opdat het land u niet uitspuwe, wanneer gij het verontreinigt, zoals het uitgespuwd heeft het volk, dat vóór u was. Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de HERE, uw God.

Voorwaar, verandert uw land in zegen!

En wie niet wil horen, gaat verloren. Ik, de Here, spreek maar één keer. Luister naar uw volk, en boven alles naar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com