DutchVideo 2012

Profetie: God heeft de tijd ingekort!

12-06-2012  Twee engelen Gods geven o.a. door: De technologische gevallen engelen bespelen de media wereldwijd! Wie de wapenrusting niet aantrekt, wordt overgenomen. De Leeuw van Juda staat klaar!

Gepubliceerd op 13 jun 2012 door eindtijdspace

Please share, and do not change ©BC

shabbat shalom

Volledige weergave:

Hallo! De engel Gods sprak tot Benjamin op dinsdag 12 juni 2012.

Shalom, gegroet! Wij komen in de naam van Yeshua HaMashiach, ook Jezus Christus genoemd. De engel Gods zei:

God heeft de tijd ingekort, omdat God zei, dat er nog nooit een tijd is geweest als deze.

Ook zal er NOOIT meer een tijd zijn als deze eindtijd.

Benjamin, als God nu niet Zijn hemels leger ten strijde had gestuurd, dan was de mens onderworpen aan de gevallen engelen. De gevallen technologische engelen bespelen de media wereldwijd. Benjamin, nog even en het zelfbestuur van de mens op aarde is beëindigd.

Daniël 11, vers 40  Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen.

Ik zeg u kinderen Gods: Psalm 61, vers 3  Hier staat geschreven: Van het einde des lands roep ik tot U, omdat mijn hart bezwijkt; leid mij op een rots die mij te hoog zou zijn.

Open uw hart voor de stem, die roept: “Jezus Christus!”

Onderwerp u aan Hem, die u wakker wil schudden. Satan en zijn engelen controleren alles nu op aarde, en maken het onmogelijke waar. Het gaat nu heel snel!

Jeremia 8, vers 19  Hoor! hulpgeroep van de dochter mijns volks uit het land, wijd en zijd: Is de HERE niet in Sion, of is haar Koning niet in haar? – Waarom hebben zij Mij gekrenkt met hun beelden, met nietigheden uit den vreemde?

Uw aarde heet nu ‘wonderwereld’, onder de grote misleider, die u kent onder de naam: de antichrist, die al zo lang zijn plaats heeft ingenomen!

Alles wat u ‘horror’ noemt en prachtig vond, is naar de aarde gekomen, vanuit de onzichtbare planeet boven de aarde. Daar vandaan komen de vleermuisachtige gevallen engelen, die u zelf aangeroepen hebt, omdat u vergeet dat woorden kracht hebben.

Zonder dat u Jezus Christus in uw hart hebt, en Hem erkent in uw leven als de Zoon van God, gaat u verloren!

Benjamin, Johannes 16, vers 29, zei de engel Gods: Zijn discipelen zeiden: Zie, nu spreekt Gij vrijuit, zonder beeldspraak te gebruiken.

Benjamin, de lamp van het lichaam is het oog. 

Mattheüs 6, vers 22  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn…

Word wakker! 

Ezechiël 36, vers 26  Een nieuw hart zal Ik u geven in uw binnenste en een nieuwe geest; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.

Is uw lichaam en hart schoon voor Jezus Christus, of zit satan daar reeds op de troon te genieten van uw rook?

Indien u waarlijk uw zonden kruisigt, en uw leven aan Jezus Christus hebt gegeven, dan keert u zich af van alles wat u van Zijn Wederkomst wil afhouden.

Psalm 51, vers 8  Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend.

Wees nu niet zo lauw; als u Zijn kind bent, verwacht God dit van u…

Efeziërs 6, vers 11  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

Doet de wapenrusting Gods aan, of word overgenomen!

Geef u niet over aan wonderwereld, met zijn gevallen engelen onder u. Satan verleidt u niet alleen met muziek hoor. Hij weet alles, dat het nu snel moet gebeuren, want de grote Overwinnaar komt er aan!

Hij ziet het heel scherp! En u?

Wie zich schoon laat wassen van zijn zonden onder het kostbaar Bloed van Jezus Christus, en geen Christen is, maar een half om half Christen is, komt de hemel niet in.

U zou als een halve haan zijn, die driemaal loog! U zult branden. Dit zou u wakker moeten schudden!

Jezus komt echt zeer spoedig.

Ontsnap aan de massale vernietiging en overname van uw geest, ziel en lichaam. Jezus roept u nu: Kom tot Mij en u word behouden! Kies wie u nu gaat volgen: de satan, of Jezus Christus die Zijn ware kinderen thuisbrengt.

Verder zeg ik u, De hemel is gereed.

Nog even, dan zullen vele kerken zich op de borst slaan, omdat ze niet echt waren, maar een kopie, nep! U moet waarlijk wederom geboren worden, anders zult u Gods Koninkrijk nimmer zien.

Johannes 3, vers 3 tot 6  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Tot slot, maak de wereldoorlog niet mee, want het zal tevens de laatste zijn!

Ook zal de Verenigde Staten zijn macht verliezen en ten ondergaan; dit is nu reeds in volle gang.

Wees snel, maak het in orde met Jezus Christus! Haast u, want de Leeuw van Juda komt er aan. De wereld wordt op zijn kop gezet. De Leeuw van Juda staat klaar!

Shabbat, Shalom, Israël! zeiden beide engelen Gods, en verdwenen.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com