DutchVideo 2020

Profetie: Extreme zonnehitte, aardbevingen, stormen, overstromingen en tornado’s!

Profetische en waarschuwende boodschap Gods aan een Sodom generatie, vanwege trots en koppigheid, en het aanbidden van dode goden en afgodsbeelden en draken, onder andere. Er is geen redding en genade buiten Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Gepubliceerd op 3 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Welkom! Op 3 juni 2020 bracht de bode engel de volgende profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Abba, Vader, uw Rabboeni en almachtige Koning der koningen, en machtige Heerser van al wat leeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,
India en de Verenigde Staten van Amerika en China en Korea en Spanje en Japan en Mexico en Italië en Indonesië en Noorwegen en Iran en Pakistan en Filippijnen en San Francisco, onder andere! Voorwaar, zie! Extreme zonnehitte en aardbevingen en stormen en zware regenval, met tornado’s van enorme hoogten en breedten, zullen u in kracht verbazen en zeer vele verwoestingen gaan brengen!

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here.
Alleen uw overgave en het aanbidden van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige levende Zoon van God, kan u redden als u zich bekeert. Maar vanwege koppigheid, en dode goden en afgodsbeelden aanbidden, en draken onder andere, zal men vanwege trots het gaan bemerken, dat de sluizen des hemels verder geopend zullen worden, en dat de voorzegde gebeurtenissen elkaar zullen opvolgen. Het is beter, dat de Sodom generatie zich nu echt bekeert, want anders zullen velen omkomen! Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Laat uw ziel redden!
En heb uw gedachten en wandel en hart onder controle, zo ook uw mond. Aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus alleen! Hij wil u uitnodigen en laten weten, dat er geen redding en genade is buiten Hem.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Het grootste erfdeel en behoud is Hij alleen.
Hij is een Beloner voor wie tot Hem komt, met een bewogen hart, vol van spijt en berouw van tal van zonden! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat u Hem alleen toebehoort. Maar wie niet wil horen, en ongehoorzaam wil blijven, gaat voor eeuwig verloren!

Jeremia 25, vers 32 en 33  Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.

Ezechiël 28, vers 18  Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden – dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen.

En Micha 5, vers 10 tot en met 14  Ik zal de steden van uw land uitroeien en al uw vestingen afbreken. Ook zal Ik de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen waarzeggers meer hebben. Ik zal uw gesneden beelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, en gij zult u niet meer nederbuigen voor het werk uwer handen. Ook zal Ik uw gewijde palen uit uw midden uitrukken en uw steden verwoesten. En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de volkeren die geen gehoor gegeven hebben.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com