DutchVideo 2018

Profeet Benjamin schouwt in de Apocalyptische tijd

U hoort, wat vlak na de Opname gebeurt, ook wel de Rapture of Wegrukking of Opname van de Christenen genoemd, met degenen die alsnog Christen worden, of zijn, op het moment dat de gevallen engelen, die de bezoekers uit de ruimte genoemd worden, vrij spel krijgen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 30 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Dit is een boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd door een engel des Heren aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 30 maart 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.  Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben naar u gezonden.

Openbaring 22, vers 6   En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Benjamin schrijft: Ik zag, dat het raam en de muur verdwenen waren.
Ik laat u zien, Profeet Benjamin, in opdracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hetgeen weldra geschieden moet.
Terwijl ik alles zag, schreef ik het meteen op. Ik zag, dat de Rapture had plaatsgevonden en zag een groot aantal mensen verdwijnen in de lucht. Ik hoorde de stem van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, deze woorden spreken:

Openbaring 3, vers 10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Even begreep ik deze woorden niet, omdat deze gezegd werden na de Rapture.
Dit is de uitleg! Velen, die achtergebleven waren, wisten eigenlijk heel goed, dat de Here zou terugkomen. Ja, ze verwachtten de Here zelfs en geloofden in Hem. Desondanks was hun wandel met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet zuiver geweest, en men nam zelfs Gods gezalfden, de Twee Getuigen, niet serieus. Na de Rapture zal er een grote verzoeking zijn over de gehele aarde. En sommigen zullen zich alsnog bekeren en zich vol berouw nederwerpen, hoewel de grootste ramp plaats zal vinden net na de Rapture!

Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
En Openbaring 4, vers 4 en 5  En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.

Ik zag grote ruimteschepen, die er schorpioenachtig uitzagen en zag dat deze gevallen engelen, de bezoekers uit de ruimte genoemd, grote macht hadden op de aarde.
Een van deze gevallen engelen, die er deels menselijk en deels schorpioenachtig uitzag, trok de put des afgrond open.

Openbaring 9, vers 2 tot en met 11  En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

De werken van de duisternis zijn nu al zeer aanwezig!
En men verzet zich tegen de volle waarheid en tegen Gods ware Profeet, die elk woord trouw doorgaf.

Openbaring 19, vers 21  En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.
En Openbaring 17, vers 11  En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve.
Vers 14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.
Vers 16  En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.

Ook zag ik,
dat men in die dagen, in deze duistere, helse dagen van de gevallen engelen, de bezoekers uit de ruimte, dat ze het aan elkaar doorgeven en verraden, wie een Christen is, of is geworden. Men zal zelfs zijn eigen vader en moeder, of broer of zus, enzovoorts, overleveren om maar zelf te kunnen overleven! Voorwaar, het is beter om u over te geven, voor de volle 100%, aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com