DutchVideo 2019

Profeet Benjamin en Profetes Theresa zijn Gods ware eindtijdprofeten

Ernstige boodschap Gods: Voorwaar, kadosh, heilig en zalig zijn zij, die niet met alle winden en valse, bedrieglijke arbeiders meewaaien! U kunt genoeg vinden over Gods ware uitgekozenen in de Evangelical EndTime Machine, evenzo over de Twee Getuigen. Satan echter is een na-aper, en kopieert graag! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 15 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 15 augustus 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de Koning der koningen, de levende, opgestane Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kadosh, heilig en zalig zijn zij, die niet met alle winden en valse, bedrieglijke arbeiders meewaaien! 

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Voorwaar, wees afkerig van het kwade en gehecht aan het goede.
Profeet Benjamin en Profetes Theresa zijn Gods ware uitgekozenen! U kunt genoeg vinden in de Evangelical EndTime Machine, evenzo over de Twee Getuigen, wie ze zijn onder andere. Voorwaar, er zijn vele grimmige wolven, die, met hun magie en valse wonderen, de aandacht proberen te trekken op YouTube, onder andere, en kopiëren van Gods enige, gezalfde, ware eindtijdprofeten, Benjamin en Theresa!

Handelingen 20, vers 30  En uit uw eigen midden zullen mannen, “evenzo vrouwen”, opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.

Voorwaar!
Er is er maar één, die boodschappen deelt met de wereld vanuit de Troon van God, hetzij terechtwijzingen, hetzij bemoedigingen, die u 100% overgeleverd worden! Helaas zijn er ook velen, die zich profeet of profetes noemen, om zo mensen achter zich aan te trekken.

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

De satan is een na-aper, en kopieert graag en maakt hier vaak misbruik van!
Voorwaar,

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten.

En Kolossenzen 3, vers 25  Want wie onrecht doet, zal zijn “of haar” onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.

Voorwaar, 

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

Voorwaar, kies heden wie u volgen en dienen wilt:
de satan met zijn trucs en show en spektakel, of volgt u de waarheid, die ook nu wederom tot u gesproken wordt? Waai niet mee met alle winden en richtingen! Mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

En God toont, dat velen verloren gaan door de valse, duistere winden! 

1 Thessalonicenzen 5, vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet.

Ik ga nu, Gods ware, geliefde, eenvoudige Profeet; wie niet wil horen via u, gaat verloren.
U bent in de waarheid. Amen!
Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com