DutchVideo 2018

God zegent u, al bent u door uw vrouw verlaten; zij echter zal Gods toorn ondergaan!

Maar u liet zich besmetten, en ging de leugens die uitgeblazen werden geloven. U had standvastig aan de zijde van uw man horen te blijven staan, vasthoudend aan de volle waarheid! Neem Gods waarschuwende boodschap daarom serieus. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 jun 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 29 juni 2018 bracht de bode engel van God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sinaiach, en ben een bode engel Gods.

2 Kronieken 16, vers 9  Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zal u dus krachtig bijstaan, omdat uw hart wel volkomen naar Hem uitgaat.

Hebreeën 2, vers 18  Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.

Voorwaar, Hijzelf, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, weet wat verzoekingen zijn! 

Hebreeën 4, vers 13 tot en met 16  En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Voorwaar, al bent u door uw eigen vrouw verlaten, geen schepsel is voor Hem verborgen.
Zowel haar geroddel als kwaadsprekerijen en kwade gedachten waren reeds ontbloot voor God! Daarom werd Gods zegen, de baby, haar weggenomen, en werd deze zegen in een andere moederschoot gelegd. En de moederschoot van haar, die geen kinderen zou kunnen krijgen, werd vruchtbaar! God kent de harten!

Hebreeën 10, vers 22 tot en met 27  Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren.
Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
Vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Voorwaar, want wie leugens uitblaast, zal omkomen.
Neem Gods waarschuwende boodschap daarom serieus, en haal uw balk uit uw ogen! Zei u zelf niet in uw getuigenis: “Elke keer als ik de boodschappen las en beluisterde, raakten die mij”. Maar u liet zich besmetten door uw roddelfamilie, en koos ervoor hen te steunen in de leugens: de influisteringen van de gevallen engelen, die de waarheid verdraaien, en verwarring en tweedracht zaaiden, zodat u de leugen voor waarheid ging zien. En of u deze boodschap nu wel of niet accepteert, deze volle waarheid is wereldwijd nu ontbloot, zowel uw roddelclub via Facebook en YouTube!

In Openbaring 21, vers 8, daarin staat ook u beschreven: De lafhartigen, ongelovigen en leugenaars – hun en uw deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel… tot zover.
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

1 Johannes 2, vers 4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet.
Vers 6  Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.
1 Petrus 2, vers 7 en 8  U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn.

Jakobus 3, vers 14 tot en met 18  Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.

God zegt u: Ik zie, Ik zie, wat gij niet ziet!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com