DutchVideo 2019

Proclamatie: Ik bied weerstand tegen satan!

Met Hem, de Allerhoogste God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u meer dan overwinnaar! Zijn almachtige kracht verbreekt elke aanval en manipulatie en toverij en misleiding, en elk duivels roddelbolwerk van satan. Amen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 6 juni 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Allerhoogste God, de Naam van mijn en uw Heer en Meester en Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zeg:
“Ik proclameer, dat er buiten mijn Heer en enige God en Redder geen andere God is! Ik proclameer dat elk wapen, dat tegen mij gebruikt wordt, of negatief duivels gepraat en geroddel, of welke negativiteit dan ook, dat tegen mij gebruikt wordt, mij niet zal raken. Want ik proclameer, dat ik een strijder ben van de enige ware, Allerhoogste God, en sta onder Zijn commando en volledige bescherming van mijn Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Ik ben dan met Hem meer dan overwinnaar! Zijn almachtige kracht verbreekt elke aanval en manipulatie en tovenarij en misleiding, en elk duivels roddelbolwerk van satan. Ik proclameer, dat ik me overgegeven heb aan Zijn Woord, dat zegt: ‘Bied weerstand tegen satan’, met al zijn invloed en boze werken, die hij probeert tegen mij te gebruiken. Ik buig niet! Ga weg, satan, in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!”

Voorwaar, mijn naam is Kareach, en ben een bode engel Gods. 

Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.
En vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

En Efeziërs 6, vers 16 en 17  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

En 2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij “of zij” de krans alleen, als hij “of zij” volgens de regels van de kamp heeft gestreden.

En 1 Petrus 4, vers 4  Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u.

En Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem “en ook haar” zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Johannes 21, vers 25  Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.
En Johannes 15, vers 7 en 8  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

Voorwaar, sta in Gods beloften, die tot u zeggen: ‘Ja en Amen!’
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com