DutchVideo 2015

President Joko Widodo, gij speelt voor God!

Profetische waarschuwing Gods: deze boodschap bevat een ernstige waarschuwing aan de Indonesische President en aan het land Indonesië! Sinds 2012 worden alle boodschappen Gods 100 procent en woord voor woord doorgegeven, in opdracht van de enige ware almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, die ook de enige ware God van Profeet van de eindtijd, Benjamin Cousijnsen, is. De bode engelen van God, de engelen des Heren, komen bijna dagelijks langs in de almachtige naam van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, bij Profeet Benjamin Cousijnsen, die alles meteen in hun tegenwoordigheid zorgvuldig noteert en doorgeeft aan de wereld, goed nieuws of slecht nieuws.

Gepubliceerd op 19 maart 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

President Joko Widodo

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 maart 2015 bracht een engel des Heren woord voor woord de volgende waarschuwende, profetische boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, Indonesië, in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, de Zoon van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob!

Voorwaar, Indonesië!
Ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Milecho, en ben uitgezonden naar Gods ware enige eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen, om tot u te spreken. Neem Gods woorden serieus! Voorwaar, in Exodus 20, vers 13 staat: Gij zult niet doodslaan. Dit is één van Gods geboden. Maar wat doet gij?

Gij, President Joko Widodo, gij speelt voor God!
Voorwaar, gij overtreedt ook de wet.

Exodus 20, vers 3 en vers 5, waar staat: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Voorwaar, Joko Widodo, hoe vaak hebt gij niet fouten gemaakt? 

Johannes 8, vers 4 en vers 7  Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.

Voorwaar, doe een ander niet iets aan, wat u zelf ook niet wilt ondergaan. 

Mattheüs 7, vers 12  Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

Voorwaar, bekeer u en laat de hoogste straf aan God over!
Voorwaar, als gij zo doorgaat met het doden van zielen, komt dit u duur te staan, spoedig, en zal er geen hoop meer zijn voor u! Uw enige redding is nog: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aannemen.

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  En hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem, “maar ook op haar”.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, toch zal Indonesië gestraft worden, maar dan door God!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com