DutchVideo 2017

Powerrr! Breek uit, het is genoeg geweest!

Sta op! Dit is geen normale boodschap, maar Power, Holy Powerrr! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 29 mrt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 29 maart 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze bijzondere boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Power, en in de krachtige, gezegende naam van JHWH, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gebiedt de Here u om Zijn woord serieus te nemen.

Dit is geen normale boodschap, maar Power, Holy Powerrr!
Doe uw mantel om, Gods krachtige bescherming.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

En hef uw zwaard op in uw gebed.
Want het is het enige wapen, dat de duivel niet kan wederstaan! 

Hebreeën 4, vers 12  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.

Het snijdt zo diep, dat het zelfs satan vaneenscheidt en zwaar verwondt!
In de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zeg ik:
“Power, power, power! Ik gebruik Uw gezegende, almachtige woord, dat van mij verwacht dat ik uitbreek en Zijn woord, Gods zwaard, gebruik, en in Zijn kracht ga staan, in Zijn overwinning! Van nu af aan gebruik ik het zwaard. En van nu af aan ben ik gezegend en onoverwinnelijk, in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en ontvang ik zegeningen. Want Uw woord is Uw zwaard, dat mij als kind van God de overwinning geeft. En Uw Bloed bedekt mij als een mantel, die alle pijlen en gevaren afschermt als een pantser.”

Zeg: “Power, power, power, er is kracht in het woord Gods, elk moment en ieder hour!”
Gebruik het en word gezegend. Voorwaar,

Jakobus 4, vers 7 tot en met 9  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid.

Voorwaar, wees gezegend, wees gezegend, wees gezegend.
En maak een weg, vol van succes en zegeningen en overwinningen! Zonder zwaard echter, is er geen overwinning, en zonder mantel echter, geen bescherming. En zonder Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is er geen overwinning en geen weg, die uitkomst biedt.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Breek uit, het is genoeg geweest! 

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

Sta op, sta op!
Gebruik Gods enige wapen, dat u zal zegenen: Gods zwaard.

Efeziërs 6, vers 13  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
Vers 17 en 18  En neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Voorwaar, mijn naam is Power en ben een bode engel Gods.
En ik zegen u met deze boodschap, die u de overwinning aanreikt, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Alle dank en eer aan wie het toekomt: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen! Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com