DutchVideo 2021

Positiviteit met geloofsvertrouwen

Voorwaar, het is overigens best heel goed als je positief geestelijk denkt en iets zegt waarmee u ook eens de ander helpt en opbouwt dan verder afbreekt en vertrapt.

Gepubliceerd op 28 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Stel u open om deze boodschap Gods te ontvangen en te begrijpen en denk positief.
Voorwaar, sommigen horen wij wel eens zeggen, “Het glas is halfvol, zie het maar van de zonnige kant. Zet je schouders er onder en het komt dan allemaal goed.”

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, men zegt van alles om het leed, de pijn, een beetje te verzachten.

Hebreeën 2, vers 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.

Voorwaar, het is overigens best heel goed als je positief geestelijk denkt en iets zegt waarmee u ook eens de ander helpt en opbouwt dan verder afbreekt en vertrapt.
Voorwaar, leer om positief iemand te benaderen met gevoel en medeleven, want door negativiteit zonder positiviteit en geloofsvertrouwen hebben op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus lost u niets op.

Hebreeën 3, vers 10 Daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben mijn wegen niet gekend,

Voorwaar, ja, positiviteit gaat altijd samen met geloofsvertrouwen en het gaat heel diep.
Het omvat positieve emoties van waardering, geloof, hoop en liefde tot dankbaarheid naar de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus . Ook voor wat Hij gedaan heeft aan het kruis.

Hebreeën 3, vers 12 tot en met 16 Ziet toe, broeders “en zusters”, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God, maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde; want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering. Wie waren het dan, die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Waren dat niet allen, die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan?
En vers 19 Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof.

Voorwaar, door het bij de Here te brengen, knapt u pas ervan op geestelijk.
Maar zodra u de positiviteit oppervlakkig maakt, loopt u geestelijk vast.

Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Voorwaar, er zijn nu eenmaal altijd dingen die u zelf ook moet oplossen, die u zelf ook geestelijk en positief moet aanpakken om verder te komen, waarvoor u moet nadenken over die obstakels.
Laat het zwoegen niet alleen aan de Heer over maar werk samen. Het probleem is vaak dat velen steeds weer denken dat als u iets echt wilt en daar positief over bent zonder geloofsvertrouwen dat het dan ook wel naar u toekomt.

Let op!
Negatieve emoties zijn niet uit God en heeft geen voordelen, dus moeten er uit. De voordelen vindt men alleen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

1 Korintiërs 13, vers 4 tot en met 7 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Voorwaar, positivisme zonder geloofsvertrouwen kunt u ook vergelijken als werken.
Als het plakken van een behang over de scheuren heen. Het ziet er mooi uit en beter, maar het lost de kern niet op van de problemen die daar achter zitten, weg gestopt.

Psalm 95, vers 6 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen,
knielen voor de HERE, onze Maker.
En Psalm 96, vers 6 Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht,
sterkte en glorie in zijn heiligdom.
En Psalm 91, vers 2 Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw.
En vers 11 Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.
En vers 14 tot en met 16 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.

En Psalm 92, vers 6 en 7 Hoe groot zijn uw werken, o HERE; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet:

Voorwaar, denk positief met geloof en overdenk deze boodschap Gods.
Deel het uit waar men het kan of verwijst naar de website.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com