DutchVideo 2019

Plant Zijn liefde in uw hart en draag het uit

Wees nederig en vol eerbiedigheid voor Abba, Vader, uw Rabboeni en Heer, de almachtige Koning der koningen. Open uw hart, en onderwerp u aan Hem, die u wakker wil schudden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 28 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 28 juni 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de allerheiligste, kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, wees nederig en vol eerbiedigheid voor Abba, Vader,
uw Rabboeni en Heer, de almachtige Koning der koningen. Voorwaar, open uw hart, en onderwerp u aan Hem, die u wakker wil schudden!

Ezechiël 36, vers 26 en 27  Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

En Openbaring 5, vers 12 vanaf: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.

Voorwaar, 

Openbaring 11, vers 17 vanaf: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard.

1 Johannes 4, vers 11  Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.
Vers 15 en 16  Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem “en in haar” en hij “of zij” in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem “en in haar”.
En vers 19 tot en met 21  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder “of zuster” haat, dan is hij “of zij” een leugenaar; want wie zijn broeder “of zuster”, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij “of zij” niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder “of zuster” liefhebben.
1 Johannes 5, vers 3 tot en met 5  Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?
En vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
En 1 Johannes 2, vers 6  Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.
Vers 9 en 10  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder “of zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem “of haar” is niets aanstotelijks. “Natuurlijk telt dit ook voor de gehuwden.
En vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem “of in haar”. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

En weet dit: 

2 Petrus 1, vers 3 tot en met 7  Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde, de liefde jegens allen.

Voorwaar, plant Zijn liefde in uw hart, en draag Zijn liefde uit! 

1 Korinthiërs 13, vers 5  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

In de liefde Gods is: vertrouwen hebben en geloof. 

1 Korinthiërs 13, vers 7  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

In Christus is: vooruitkijken. 

1 Korinthiërs 13, vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

De liefde verdraagt elkander en bouwt elkander op! 

Galaten 5, vers 18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
Vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
En vers 25 en 26  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.
En Galaten 6, vers 2 tot en met 4  Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij “of zij” iets is, en het niet is, dan vergist hij “of zij” zich zeer. Ieder moet zijn “of haar” eigen werk toetsen; dan zal hij “of zij” slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander.

Voorwaar, 

Efeziërs 1, vers 7  En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade.

Zeg: “Halleluja!”
Mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Efeziërs 1, vers 18 en 19  verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht.

Mattheüs 11, vers 28 en 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

En Jesaja 43, vers 18 en 19  Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.

Zeg: “Amen!”
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com