DutchVideo 2020

Petrus leerde het meest over vergeving

Ieder mens heeft vergeving nodig, of gij dat nu beseft of niet! Ook een Petrus, bijvoorbeeld, maakte de ene fout na de andere in zijn leven, maar de Here vergaf hem en nam hem opnieuw in dienst.

Gepubliceerd op 26 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 26 maart 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar!
Petrus zal nooit meer dat vreselijke moment vergeten, waarop hun blikken elkaar kruisten en dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hem aankeek…

Lukas 22, vers 61 en 62  En de Here keerde Zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heren, hoe Hij tot hem gezegd had: Eer de haan heden kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter.
En Lukas 24, vers 45  Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.

Voorwaar, 

En Mattheüs 18, vers 21 en 22  Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.

En 1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoewel Petrus de ene fout na de andere maakte, leerde hij het meest over vergeving! 

Mattheüs 26, vers 58  En Petrus volgde Hem van verre tot aan de hof van de hogepriester, en binnengekomen zijnde, ging hij tussen de dienaars zitten om de afloop te zien.

En Johannes 18, vers 11 en 12  Jezus dan zeide tot Petrus: Steek het zwaard in de schede; de beker, die de Vader Mij gegeven heeft, zou Ik die niet drinken? De afdeling soldaten dan en de overste en de dienaars der Joden namen Jezus gevangen, boeiden Hem.

En toch, ondanks zijn fouten nam Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hem opnieuw in dienst. 

Johannes 21, vers 15 tot en met 17  Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren. Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen.

Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Ieder mens heeft vergeving nodig, of gij dat nu beseft of niet! Luister ook naar de boodschap: ‘Hij schenkt vergeving en herstelt u in ere!’ U vindt het via de Zoekbalk, als u zoekt met de tekst: vergeving.

Filippenzen 3, vers 12 tot en met 14  Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders “en zusters”, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Loslaten: het begin van een nieuw leven!’ van 24 januari 2019.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com