DutchVideo 2012

Peter was een drukke zakenman!

09-10-2012  DE BODE ENGEL VAN DE HERE GOD VERTELT OVER PETER: HIJ WERKTE BIJ DE REGERING EN HAD ZIJN MOND OP DE GOEDE PLAATS. HOE GOD OVER DE EGOCENTRISCHE MENS DENKT, HOORT U VANUIT ZIJN GESCHRIFTEN!

Published on Oct 9, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

zakenman

Volledige weergave:

Hallo! Op 9 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Mijn naam is Rafaël en vertel u over Peter…

Hij werkte bij de regering en was een drukke zakenman, en had zijn mond op de goede plaats.

Johannes 5, vers 39 tot 45  Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. Eer van mensen behoef Ik niet, maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt?

1 Korinthiërs 1, vers 20  Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?

Na zijn vergadering ging Peter naar huis en vergat dat er hele lange rijen mensen op straat stonden voor voedsel.

Aan de armoede van het land werd niet gedacht. Men dacht maar aan één ding: ‘Ik, ik, ik, en bezuinigen’.

Mattheüs 25, vers 42 tot 44  Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht.

Ik zeg u, vele gezinnen redden het niet, zelfs in Spanje.

Maar ook uw land lijdt armoede! Ik zeg u, velen zijn de huizen afgenomen, en men slaapt op straat! Ik spreek over vele gezinnen, waarvan men hun lichaam moet verkopen om te overleven.

1 Korinthiërs 13, vers 3  Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.

1 Korinthiërs 13, vers 5  Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Peter had zelf een goede baan bij de regering, en het ging hem en zijn gezin zeer goed.

Mattheüs 25, vers 44 tot en met 46  Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

Zo zijn er velen als Peter.

Peter zou nooit voedsel eten dat over de datum is.

Ook zou hij nooit in de lange rijen willen staan bij een voedselbank, en op straat willen leven. Peter kijkt wel uit, en zal er altijd voor vechten, voor zijn goed betaalde baan!

Johannes 3, vers 21  Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Mattheüs 28, vers 20  En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Johannes 10, vers 10 en 11  De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

U daar, regeringsleiders, mijn naam is Rafaël en ben de bode engel Gods!

Ik ben naar de Profeet Benjamin Cousijnsen gezonden om u wakker te schudden! Overdenk de woorden Gods, die tot u spreken, nu en in de heilige Geschriften, die tot u gesproken zijn.

Niet lang meer, dan zal het één kudde, één weide zijn en wie in Christus zijn, zullen bij de Almachtige zijn. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus komt waarlijk zeer spoedig om Zijn kinderen thuis te brengen. Wie niet wil horen, gaat verloren. 

Leiders, zie uw land! Bekeer u!

U daar, stem op Jezus Christus, Yeshua HaMashiach!

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com