DutchVideo 2019

Paus Franciscus streeft naar één wereldreligie

En hij denkt er als volgt over: namelijk, dat het niet uitmaakt welke religie men volgt, want ze leiden allemaal naar dezelfde God. “Allah is de vader van allen”, zei Paus Franciscus, het instrument van satan. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 9 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 9 juli 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de heilige, kadosh Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, de enige ware Weg en de enige Zoon van God.

Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem.
En Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem “en op haar”.

Voorwaar, Paus Franciscus streeft naar één wereldreligie, en denkt er zo over:
namelijk, dat het niet uitmaakt welke religie je volgt, want ze leiden allemaal naar dezelfde God.

Johannes 4, vers 21 en 22  Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden.
En Johannes 12, vers 40  Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.

Voorwaar, vele handen zijn geschud om een broederschap en geloof te vormen, door de samenvoeging van het Katholieke christendom met de Islam!
Uit de mond klonken de woorden: “Allah is de vader van allen”, zei Paus Franciscus.

Johannes 12, vers 42 en 43  En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen; want zij waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de eer van God.

Voorwaar, luister ook naar de boodschap in de Evangelicalendtimemachine.com, met de titel:
‘“Mijn schuilnaam is satan”, zegt Allah!’

Voorwaar, Paus Franciscus, het instrument van satan, wil hiermee bereiken, dat men met deze wereldreligie ook belandt in de Islamitische hel!
Dit staat iedereen te wachten, die Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus, ontkent als de enige Weg en de Waarheid en het Leven.

Johannes 3, vers 19  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.
En Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Laat u niet verleiden om een wereldreligie te volgen!
Als u eet van dit toetje, gaat u voor eeuwig eraan.

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
En vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Voorwaar, het oorspronkelijke geloof van de vasthoudende Christenen wil men overwinnen.
Voorwaar,

Handelingen 5, vers 38  En nu zeg ik u: Laat u niet in met deze mensen en laat hen geworden; want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden.

Kolossenzen 3, vers 25  Want wie onrecht doet, zal zijn “of haar” onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.

Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 19  Dooft de Geest niet uit.

Voorwaar, 

Mattheüs 24, vers 37  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com