DutchVideo 2019

Paus Franciscus’ privégesprek over Israël en Iran met Obama en Trump

De Paus uit Rome had contact via zijn computer en telefoon, en sprak met Obama en Donald Trump. Verder komen de ruimteschepen aan de orde in deze boodschap Gods, genoemd in Daniël 11, onder andere. Open uw ogen voor de volle waarheid in het einde der dagen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 8 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 februari 2019 bracht een bode engel de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Gaddiëlia, een bode engel Gods.

Voorwaar, Paus Franciscus, de Paus uit Rome, had een privégesprek over Israël.
Hij had contact via zijn computer en telefoon, en sprak met Obama en Donald Trump! Voorwaar, men sprak over de Westelijke Jordaanoever en over Oost-Jeruzalem en Iran. Voorwaar, ik openbaar u, dat Gods Elohím Israël heel vaak gered heeft. De vrede, het zogenaamde schijnakkoord, was maar van tijdelijke duur. En men vuurde wederom raketten af op Israël!

Exodus 19, vers 19  Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Tot zover.

Daniël 11, vers 35  Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd.
Daniël 12, vers 2 tot en met 4  Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.
En Daniël 11, vers 40  Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen, “ruimteschepen”, voegde de bode engel toe; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen.

En de ‘wagens en ruiters’ wordt ook verklaard in: 

2 Koningen 2, vers 11 en 12  En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn klederen en scheurde ze in twee stukken.

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Genesis 6, vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.
En vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Voorwaar, 

Johannes 16, vers 29  Zijn discipelen zeiden: Zie, nu spreekt Gij vrijuit, zonder beeldspraak te gebruiken.
En Johannes 17, vers 14 tot en met 17  Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.

Voorwaar, open uw ogen voor de volle waarheid in het einde der dagen, en neem de Twee Getuigen serieus! 

Handelingen 22, vers 7 en 8  En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? En ik antwoordde: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide tot mij: Ik ben Jezus, de Nazoreeër, die gij vervolgt.

Voorwaar, wees Rapture ready!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com