DutchVideo 2013

Paus Franciscus is de Valse Profeet uit Openbaring!

DIT IS EEN WAARSCHUWENDE OPENBARING, 100% AFKOMSTIG VAN DE HERE GOD! PAUS FRANSISCUS IS DE VALSE PROFEET, ZIE OPENBARING 19:20. EEN DWAALLERAAR, DIE VALSE WONDEREN ZAL DOEN IN DE EINDTIJD EN NAUW MET DE ANTICHRIST (SATAN) OBAMA SAMENWERKT! EEN WOLF IN SCHAAPSKLEDEREN!

Gepubliceerd op 9 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

paus Franciscus en schaduw paus met horens - dit is echt!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 9 oktober 2013 bracht de bode engel Gods deze openbarende boodschap van de almachtige God, de God van Abraham en Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Paus Franciscus wijst velen naar de brede weg en zegt u: “Dit is de weg!”

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zegt u het volgende,

Lees voor: Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Efeziërs 4, vers 21  Hier staat geschreven: Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.

Efeziërs 5, vers 11 tot en met 14  Hier staat geschreven: En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

De bode engel Gods sprak verder,

Zei paus Franciscus u niet, dat zelfs een atheïst of ongelovige absoluut niet naar de hel gaat, en dat ongelovig blijven ook geen probleem is?

Voorwaar, paus Franciscus heeft een verbond afgesloten met satan!

Lees voor: Lukas 4, vers 5 tot en met 8  Hier staat geschreven: En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, paus Franciscus zei: “Zolang iemand goede daden verricht, gaat men naar de hemel”.

Voorwaar, Hoor!

Lees voor: Mattheüs 7, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

En vers 22 en 23  Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, mijn naam is Maddiël en breng u als bode engel Gods de volle waarheid!

Lees voor: Hebreeën 11, vers 6  Hier staat geschreven: Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Handelingen 20, vers 29 en 30  Hier staat geschreven: Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Paus Franciscus is overgenomen, om de wereld op de brede weg te brengen, die niet naar de hemel zal leiden!

Zijn loon zal groot zijn, maar niet in de hemel. Voorwaar, zo sprak paus Franciscus in zijn toespraak, dat de moslims de enige levende genadige God aanbidden en hem aanroepen!

Voorwaar, de gevallen engelen werken samen met de paus.

Lees voor: Ezechiël 7, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: zegt de Here HERE: Onheil op onheil! Zie, het komt! Er komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het komt!

Mattheüs 7, vers 27  Hier staat geschreven: En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 10, vers 26 en 27  Hier staat geschreven: Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com