DutchVideo 2022

Pas op voor satans trukendoos!

De dief komt om te stelen, te slachten en te verdelgen, en is er uit om u verloren te laten gaan. Daarom moet u zich juist verdedigen en strijd voeren en vooral waakzaam zijn want hij heeft vele strategieën.

Gepubliceerd op 11 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 10 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en krachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorts wees krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht!
Voorwaar, hoe vaak moet de Here u dit toch zeggen? Tegen sommigen zegt de Here dit al vele jaren.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Voorwaar, mijn naam is Power, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, trap niet in satan’s volle trukendoos die vol sluwe trucs zit. U hebt te worstelen tegen demonen en de gevallen engelen en boze geesten. Voorwaar, vlucht niet metéén weg! Dit zouden zij moeten doen, niet u. Satan’s truc is om u tegen te houden met het bidden, het strijden en de lofprijs en aanbidding van God, onder andere. Ook komt daarbij dat men zich moe laat maken door satan en als men daaraan toegeeft aan satan’s trucs, zo heeft de satan, de duivel het overwicht over het leven van de mens.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zegt niet voor niets; de dief komt om te stelen, te slachten en te verdelgen, en is er uit om u verloren te laten gaan.
Daarom moet u zich juist verdedigen en strijd voeren en vooral waakzaam zijn want hij heeft vele strategieën. Wat betreft om deze vijand met succes uit te kunnen schakelen, moet u geestelijk echt in actie komen en vurig van geest zijn, dan bent u meer dan overwinnaar in Christus Jezus!

Trouwens de satan met zijn trukendoos is reeds door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus verslagen op het kruis van Golgotha en overwonnen. Halleluja!
Dus u mag strijden als een warrior vanuit de overwinning en de uitslag is reeds meer dan bekend! Voorwaar, reken met succes volledig af met de taaiste gewoonten, zoals uw slechte karaktereigenschappen en vastgeroeste obstakels, onder andere. Voorwaar, over de geest van Izebel; het is een geest van manipulatie en vernietiging, onder andere.

Openbaring 2, vers 20 tot en met 23 Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.
En 2 Koningen 9, vers 30 tot en met 37 Jehu kwam te Jizreël. Toen Izebel dit vernomen had, beschilderde zij haar ogen met zwart en versierde haar hoofd, en zij keek uit het venster. Toen Jehu de poort binnenkwam, riep zij: Is het wel met Zimri, de moordenaar van zijn heer? En hij hief zijn gelaat op naar het venster en zeide: Wie is op mijn hand? Wie? En toen twee, drie hovelingen hem aankeken, gebood hij: Werpt haar naar beneden! En zij wierpen haar naar beneden, zodat haar bloed rondspatte tegen de muur en tegen de paarden, en hij vertrapte haar. En hij ging naar binnen, at en dronk. Daarna zeide hij: Ziet toch om naar die vervloekte en begraaft haar, want zij is de dochter van een koning. Zij gingen heen om haar te begraven, maar vonden van haar niets dan de schedel, de voeten en de handpalmen. Toen zij terugkwamen en hem dat berichtten, zeide hij: Dit is het woord, dat de Here gesproken heeft door zijn knecht, de Tisbiet Elia: Op de akker te Jizreël zullen de honden het vlees van Izebel verslinden, en het lijk van Izebel zal op de akker te Jizreël zijn als mest op het veld, zodat men niet kan zeggen: Dit is Izebel.

Voorwaar, waakt daarom over u gedachten.
God heeft Zijn kinderen de macht gegeven om Zijn woord te gebruiken waardoor vanuit de hemel krachtige hulp kan komen en waardoor de Heilige Geest machtig kan werken in die situaties.

Psalm 103, vers 20 Looft de Here, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord.
En Hebreeën 12, vers 29 Hier zegt Paulus: Want onze God is een verterend vuur.

Tot slot,

Efeziërs 5, vers 10 en 11 En toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer.
En Hebreeën 10, vers 36 tot en met 38 Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com