DutchVideo 2019

Overwinningsboodschap over dood en graf

Zo spreekt de Here: Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk! Als de dode rust, laat dan ook zijn nagedachtenis rusten. Wees getroost nu hij of zij is heengegaan. Eens zult u ook Hem ontmoeten en Hem als uw Here begroeten. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 3 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Op 3 april 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, wat ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Openbaring 1, vers 18 vanaf: en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.

Zo spreekt de Here! 

Psalm 16, vers 9  Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen.
Psalm 15, vers 1  Here, wie mag verkeren in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg?
Psalm 16, vers 8  Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
En vers 10 en 11  Want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Psalm 27, vers 4  Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.
Psalm 30, vers 4  Here, Gij deedt mij opkomen uit het dodenrijk, Gij hebt mij leven gegeven, zodat ik niet in de groeve nederdaalde.
En Psalm 86, vers 13  Want uw goedertierenheid is groot jegens mij, Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk.

En Mattheüs 13, vers 47 en 48  Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg.

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.
Zo spreekt de Here,

Johannes 9, vers 9  Sommigen zeiden: Hij is het; anderen zeiden: Neen, maar hij gelijkt op hem. Hij zeide: Ik ben het.
En vers 28 en 29  En zij scholden hem uit en zeiden: Gij zijt een discipel van Hem, maar wij zijn discipelen van Mozes; wij weten, dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet, vanwaar Hij komt.

Mattheüs 10, vers 39  Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn “of haar” leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.
En Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Voorwaar, 

Sirach 38, vers 23  Als de dode rust, laat dan ook zijn “of haar” nagedachtenis rusten, wees getroost nu hij “of zij” is heengegaan.
En Sirach 39, vers 16 tot en met 18  De daden van de Heer zijn alle voortreffelijk, alles wat hij beschikt gebeurt op de juiste tijd. Zeg niet: ‘Wat is dit? Waartoe dient het?’ want alles blijkt nuttig op het juiste moment. Met zijn woord heeft hij het water bijeengebracht en op zijn bevel werd het in bekkens verzameld. Op zijn bevel gebeurt wat hem goeddunkt en niemand kan verhinderen dat hij redt.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

En Lukas 16, vers 22  Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot.

Voorwaar, 

1 Korinthiërs 2, vers 9  Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
1 Korinthiërs 15, vers 51  Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden.
En vers 55  Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus, is hoger en machtiger dan ieder ander!
Alleen in Hem is overwinning en behoud. Loof Hem met uw ziel, en dank Hem voor Zijn overwinning en verlossing en Zijn liefde voor u! Hij kent de harten, die Hem waarlijk liefhebben. In Hem zit kracht en vrede. Hij of zij, die gelooft, leeft in alle eeuwigheid! Eens zal u Hem ook ontmoeten en Hem als uw Here begroeten. De Here is uw Licht en uw Burcht en ook uw Redder en uw Trooster! Ieder, die op Hem vertrouwt, zal Hij met heerlijkheid kronen. Amen!

Mattheüs 6, vers 33 en 34  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.
En Mattheüs 13, vers 51  Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com