DutchVideo 2018

Overwin door onvoorwaardelijke liefde, zoals Jezus Christus overwon!

Bij de Heer was geen sprake van explosieve uitingen, hoewel Hij gekwetst werd en pijn leed en verdrukt werd. Hij schreeuwde het uit aan het kruis van Golgotha: “Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen!” (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 14 maart 2018 bracht de engel des Heren deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, geen andere naam dan de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is machtiger en waardig om alle eer en glorie te ontvangen!
Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is YHWH, El Elohím, Adonai, Abba, Vader! Zijn goedheid is, dat Hij uw zonden op zich nam en u vergaf, en u Zijn liefde en genade toonde. Daarom, hoort het Woord des Heren.

Jesaja 53, vers 5 tot en met 10  Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.

Hoewel Hij gekwetst werd en pijn had, en verdrukt en doorboord en verbrijzeld werd, schreeuwde Hij aan het kruis van Golgotha:
“Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen!”

Markus 15, vers 25  Het was het derde uur, toen zij Hem kruisigden.
Vers 29 tot en met 33  En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd en zeiden: Ha, Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red Uzelf, kom af van het kruis! Evenzo spotten de overpriesters onder elkander samen met de schriftgeleerden, en zij zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Laat de Christus, de Koning van Israël, nu afkomen van het kruis, dat wij het zien en geloven. Ook die met Hem gekruisigd waren beschimpten Hem. En toen het zesde uur aangebroken was kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur.
Vers 39  Toen de hoofdman, die tegenover Hem stond, zag, dat Hij zó de geest gegeven had, zeide hij: Waarlijk, deze mens was een Zoon Gods.

Voorwaar!
Er was geen sprake van vergelding aan het kruis, of haat, of van onvergevingsgezindheid, maar van ware liefde en genade en vergiffenis en goedheid en overwinning. Zijn liefde overwon niet alleen de dood, maar ook de bolwerken van satan! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, had zó met de mensheid kunnen afrekenen, en duizenden, tienduizenden strijdwagens met engelen kunnen inzetten, om met de mensheid af te rekenen! Besef goed, hoeveel liefde en genade Hij ook voor u had en heeft.

Voorwaar, hoe is het met u?
Houd u ook zoveel van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? Zou u ook niet zoals Hij willen zijn? Sommigen zingen: “Maak mij een beeld van U!” of “Laat mij zijn als U!” Voorwaar, het begint bij uw naaste, door de overtredingen van hem of haar te vergeven, en niet te exploderen, maar door te handelen zoals de Heer, en door Zijn onvoorwaardelijke liefde te tonen, te overwinnen! Satan houdt van wraak. Maar zelfs aan het kruis bleef Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het grootste voorbeeld geven: vergiffenis.

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

En Handelingen 3, vers 19  Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.

En 1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
Vers 7 en 8  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Wie zijn naaste niet kan vergeven, wordt ook niet door de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vergeven!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, Michaël, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com