DutchVideo 2019

Overgave aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus

De Here is met u, en Hij is de Allerhoogste en houd van u, en wil u via deze boodschap duidelijk maken dat alles goedkomt hoe meer u zich overgeeft, en het juk en de last overdraagt en loslaat! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 november 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 14 november 2019 bracht de bode de volgende boodschap Gods over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, krachtigste en heiligste Naam ooit, van de enige Here der heren en Koning der koningen en opgestane, levende God en Abba, Vader, uw Rabboeni, die alle harten en zielen en gedachten kent.

Voorwaar, 

Psalm 84, vers 6  Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen zijn.
En vers 8  Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion.
En Psalm 134, vers 2  Heft uw handen op naar het heiligdom en prijst de Here.

Mijn naam is Hetrick. Geef u over aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Psalm 121, vers 3  Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
En vers 5  De Here is uw Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.
Psalm 124, vers 8  Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft.
En Psalm 125, vers 4  Doe goed, Here, aan de goeden, en aan de oprechten van hart.
En vers 1  Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft.

Voorwaar, vertrouw op de Here, en geloof!
Dan zal uw leven er heel anders uitzien. Hij wil u tot een beschuttende rots zijn, een sterke vesting, die u wil redden en genadig wil zijn!

Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.
En vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
Psalm 27, vers 1  De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
Vers 3 en 4  Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.
Vers 6  En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij; daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal, ik wil zingen, ja psalmzingen de Here.
En vers 8  Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here.
Psalm 28, vers 6 en 7  Geprezen zij de Here, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
En Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie.

Voorwaar, 

Psalm 91, vers 4 tot en met 13  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.
En Psalm 92, vers 6 tot en met 8  Hoe groot zijn uw werken, o Here; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet: wanneer de goddelozen uitspruiten als het groene kruid en alle bedrijvers van ongerechtigheid bloeien – zij zullen voor immer verdelgd worden.

Voorwaar!
De Here is met u, en Hij is de Allerhoogste en houd van u, en wil u via deze boodschap duidelijk maken, om u te laten weten dat alles goedkomt hoe meer u zich overgeeft, en het juk en de last overdraagt en loslaat! Hij droeg het aan het kruis, zodat u er niet meer naar om hoeft te zien!

Psalm 119, vers 59  Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen.
Vers 71  Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren.
Vers 76  Laat uw goedertierenheid mij tot vertroosting zijn naar uw belofte aan uw knecht.
En vers 105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

En Mattheüs 11, vers 27 tot en met 30  Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Amen!
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com