DutchVideo 2023

Overdenk of u echt wilt luisteren naar de Heer

Ik vraag u deze boodschap goed te overdenken, want het is ook uw eigen keuze of u wilt luisteren naar de Heer, de Koning der koningen, die deze kadosh, heilige woorden doorgegeven heeft, en ook om deze te accepteren of niet.

Gepubliceerd op 25 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Kereach, en ben een bode engel Gods.
Ik vraag u deze boodschap goed te overdenken, want het is ook uw eigen keuze of u wilt luisteren naar de Heer, de Koning der koningen, die deze kadosh, heilige woorden heeft doorgegeven, en om ook deze te accepteren of niet. Bedenkt dit; of u nu christen bent of niet, God heeft in de loop vanaf 2012 tot nu toe duizenden boodschappen overgebracht om iedereen te bemoedigen, maar vooral te waarschuwen en schud iedereen wakker vooral nu in de eindtijd, die zeer zichtbaar is.

Voorwaar, de Heer zelf heeft velen zelfs vaak gered door de boodschappen Gods heen, en gaf aanwijzingen voor gevaar of een persoonlijk woord of een wonder, onder andere.
Voorwaar, maar ook geeft de Heer niet alleen toetjes en blijdschap maar ook terechtwijzing in liefde door. Velen werden geroepen door de Heer om mee te werken en aangemoedigd om een trouwe werker te zijn, en evenzo trouwe sponsor te zijn. Voorwaar, de Heer is zeer dankbaar voor de warriors in het team en buiten het team die zich laten gebruiken om een schakel te zijn tot Zijn glorie en eer. Het moet u ook duidelijk zijn, dat de Evangelicalendtimemachine veel word aangevallen en dat men Zijn werken en Zijn schip probeert te laten zinken. De waarheid, het goede werk, wordt vaak het meest aangevallen, daarom wordt u ook opgeroepen om een schakel te zijn, en mee te helpen en te strijden!

Romeinen 16, vers 17 en 19 Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade.

Voorwaar,

Deuteronomium 29, vers 29 De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.
En Romeinen 12, vers 4 en 5 Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.
En vers 10 tot en met 17 Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen.

Voorwaar, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Ik zal het (hen) gaan vergelden, boven verwachting!

Mattheüs 24, vers 8, 10, 12 en 13 Doch dat alles is het begin der weeën. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
En vers 21, 33 en 34 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.
En vers 37, 39, 44 en 45 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven?

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com