DutchVideo 2019

Overdenk deze boodschap grondig

Boodschap Gods, overgebracht door de bode engel Kadesa aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 24 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 24 september 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods.

Spreuken 15, vers 13  Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door harteleed wordt de geest verslagen.
En vers 15  Al de dagen van de ellendige zijn boos, maar voor de blijmoedige is het altijd feest.

Spreuken 16, vers 2 en 3  Al iemands wegen zijn rein in zijn “of haar” ogen, maar de Here toetst de geesten. Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
En vers 17  De koers der oprechten is: te wijken van het kwaad; wie acht geeft op zijn “of haar” weg, bewaart zijn “of haar” leven.

Spreuken 18, vers 15  Het hart van de verstandige verwerft kennis, het oor der wijzen zoekt kennis.

Spreuken 19, vers 20 en 21  Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij ten slotte wijs wordt. Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.

Spreuken 20, vers 22  Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; wacht op de Here, Hij zal u helpen.

Spreuken 22, vers 10 tot en met 12  Jaag de spotter weg en de twist verdwijnt, en het twisten en smaden houdt op. Wie reinheid van hart bemint en wiens lippen vriendelijk zijn, de koning is zijn “of haar” vriend. De ogen des Heren bewaken de kennis, maar Hij verijdelt de woorden van de trouweloze.

Spreuken 23, vers 9  Spreek niet ten aanhoren van een dwaas, want hij “of zij” veracht uw verstandige taal.

En Spreuken 24, vers 8 tot en met 10  Wie aldoor bedenkt kwaad te doen, die noemt men een aartsschelm. Het bedenken van dwaasheid is zonde, en de spotter is de mens een gruwel. Betoont gij u slap ten dage der benauwdheid, dan komt uw kracht in het nauw.

Voorwaar, 

Efeziërs 4, vers 17 en 18  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

Efeziërs 5, vers 17  Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

En Spreuken 27, vers 20  Dodenrijk en verderf zijn onverzadelijk; even onverzadelijk zijn de ogen des mensen.

Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.

Mattheüs 22, vers 37  Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Mattheüs 24, vers 12 en 13  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Vers 20  Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat.
Vers 22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.
Vers 27  Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
Vers 37 tot en met 39  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
Vers 43 en 44  Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
En vers 48 tot en met 51  Maar als die slaaf slecht was, en in zijn “of haar” hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit, en hij “of zij” zou beginnen zijn “of haar” medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij “of zij” het niet verwacht, en op een uur, dat hij “of zij” het niet weet, en hij zal hem “of haar” folteren en hem “of haar” in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

En Mattheüs 25, vers 5 en 6  Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!
En vers 10 tot en met 13  Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

Efeziërs 2, vers 8 tot en met 10  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

En Efeziërs 3, vers 14 tot en met 21  Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Voorwaar, overdenk deze boodschap grondig, en wees gezegend!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com