DutchVideo 2012

Over idols, popsterren en hellewormen!

23-05-2012  VRIENDSCHAP MET DE WERELD IS VIJANDSCHAP TEGEN GOD. IDOLEN, EN ALLES WAT BOVEN GOD GESTELD WORDT, NOEMT GOD AFGODERIJ. EN GOD VERKLAART DAT ER POPSTERREN ZIJN, DIE UITEINDELIJK IN DE HEL ZULLEN BELANDEN.

Gepubliceerd op 23 mei 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

popsterren - satansteken

Volledige weergave:

Shalom, hallo! Mijn naam is Benjamin. Terwijl het onweerde, sprak de Here het volgende tot mij…

Benjamin, indien iemand de wereld liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig.

1 Johannes 2, vers 15 tot en met 17  Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld,… zegt de Here. Ik noem de Here, omdat de Here ook door deze engel heen sprak… En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Toen sprak de Here verder, 

Benjamin, vele Christenen hebben Mij aangenomen, en hebben Mijn waarheid gekend, maar ze leven een dubbel leven.

Overspeligen, weet u niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God? Ik zeg tegen u, die luistert: Want al wat in de wereld is, de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven is niet uit Mij, zei de Here.

Waarom zegt u, dat u Mij liefhebt, terwijl u Mijn hart pijn doet? Als u kijkt naar wie boven Mij staat, uw mond is meer vol van uw idool, uw god.

En ook hebben vele sterren hun ziel aan de duivel verkocht, in ruil voor roem en eer, zeg ik u, de Mammon, de geldgod.

De Here zei,

Efeziërs 5, vers 6 tot en met 14  Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, – want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid –, en toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

U vraagt zich af, sprak de Here, u vraagt zich af waarom u juist problemen hebt.

Jonge kinderen worden door hun ouders vaak al snel op een ander spoor gezet. De Here zei, Denk maar aan K3; de kinderen hebben zelfs hun slaapkamer er vol mee.

Ook u, zeg ik u, Wie staat boven Mij?

Staat uw huis ook zo vol met afgoden?

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Dwaal niet, God laat niet met zich spotten!

Vandaag hebt u de grote kans nog om uw eeuwige lot te veranderen. De afgod is bereid. En weet u, de afgrond is bereid, en de vlammen woeden en gloeien, en de oven is klaar om u te ontvangen, zei de Here.

Wist u, dat de wormen zeker 20 centimeter lang in de hel zijn?

Markus 9, vers 44  Waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.

Toen sprak de Here verder,

Wist u, John Lennon nam Mij ook niet serieus, en bespotte Mij met zijn grappen en duivelse muziek.

Hij is daar ook in de hel, net als vele geliefde muziekafgoden. De Rolling Stones kunnen nog gered worden, maar dan moeten ze zich nu direct bekeren. U zong in 1994 ‘Bridges to Babylon’. Deze was getekend als de macht van satan.

Ook in 1975 trad er een popgroep op, Lemming, een soort rat, met duivelse horrorshow, beulen, fakkels, elektrische stoelen en nog veel meer. En Lucifera stelde het kwaad voor in die groep. De groep is gestopt, omdat de Here machtig ingreep!

Wist u, dat ook in Duitsland, Benjamin, sprak de Here, meer dan 5.000 radicale satanisten zijn?

Waarom zal ik uw land nu gaan treffen, denkt u, met een ramp? sprak de Here. Ik zeg u, Bekeer u, wie u ook bent, wie u ook nu hebt aangenomen! Ik zeg u, Heeft u Mij waarlijk lief?

Hebt u uw ziel ook verkocht, en wilt u ook verloren gaan?

Ik zeg u, Laat uw ziel juist vol zijn van Iemand, die echt om u geeft. Mijn naam kent u, Yeshua HaMashiach! Ja, Ik spreek tot u, Breek met de afgoderij! Wordt het de King of kings, of wordt het de king Elvis Presley, die u juist vereert boven Mij, met uw vleselijke begeerten? Ik zeg u de waarheid, u moet nu kiezen: of u bekeert zich, en richt zich nu op met berouw, of u gaat verloren, omdat de wereld u liefheeft. Deze liefde is niet uit Mij, spreekt de Heer. Heb ik u niet veel meer te bieden? Ben Ik niet naar het kruis gegaan in uw plaats?

Ik zeg ook tegen de ouders: Waarom, waarom trok u uw kinderen bij Mij weg?

Lukas 18, vers 17  Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.

In vers 15, daar staat geschreven: Zij brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij de kinderen. Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods, sprak de Here.

Waarom vond u alles maar goed, om hen verloren te laten gaan? De kinderen, bedoelde de Here.

Waarom mochten ze alles? Omdat u zulke goede ouders bent?

Niet lang meer, sprak de Here, niet lang meer; ook u zult verantwoording moeten afleggen voor Mij en de Vader.

Ik zeg tegen de wereldse sterren: U hebt zonder Mij geen rijkdom, maar de hel, als u zich nu niet bekeert, want Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven.

Zonder Mij gaat uw ziel, die Ik liefheb, verloren.

U zingt over de liefde, maar Mijn liefde wilt u niet, omdat geld veel belangrijker is voor u. Hoeveel zielen hebt u alreeds verleid?

Er is nog maar één Uitweg voor u; buig uw knieën en roep Mij aan, spreekt de Here.

Ga naar een kerk, waar ze vurig zijn. Geef uw leven aan Mij, dan zult u veel rijker zijn dan wie dan ook op aarde. Uw schat is boven, als u zich nu overgeeft aan de Enige, die alle eer en aanbidding en lofprijs en toekomst toekomt, Yeshua HaMashiach!

Ik zeg u, Doe al uw afgoden nu weg! Als u echt van Mij houdt, doet u dat. Neem nu stappen in geloof, en Ik zal u redden en behouden, totdat Ik kom. En Ik kom zeer spoedig. Wees snel, want de tijd is reeds op.

Zo zijn er ook nog vele andere afgoden. Ik zeg u, Breek er mee!

Toen de Here klaar was met spreken, was het onweer ook weer weg.

Ik dank u, dat u dit hebt willen aanhoren. Ik zeg u, Gods zegen en Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com