DutchVideo 2016

Ouders, leg uw kinderen niet neer in de onzichtbare wereld!

Ouders, leg uw kinderen niet neer in de onzichtbare wereld, waar ze overgenomen worden. Het ondenkbare gebeurt vaker dan men denkt!

Gepubliceerd op 15 nov 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Mexican boy tortured to death by children

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 15 november 2016 bracht Gods bode engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, meer en meer worden zelfs kinderen overgenomen!
Een jong kind van 4 jaar oud moest naar het toilet bij McDonalds, en zat plotseling vast, dankzij dat tieners lijm op de wc-bril hadden gespoten, op het toilet van de kinderen en gehandicapten. Haar billetjes waren hierdoor ernstig gescheurd!
Voorwaar, en weer een andere, Anneke, 15 jaar oud, pleegde zelfmoord, vanwege de pesterijen op school. En zo zijn er nog vele anderen.

En in Mexico werd een 6-jarige jongen vermoord door een groep kinderen,
en vooraf gemarteld, vermoord en vervolgens begraven door vijf tieners. Het ondenkbare gebeurt vaker dan men denkt! Zelfs komt het voor, dat ouders vermoord worden door hun kinderen! Voorwaar, vaak worden kinderen ook beïnvloed door de ouders, of door games, TV, media, magie, school, vrienden, etc. etc.

Voorwaar, ik ben de bode engel Restia en zeg u:
Ouders, leg uw kinderen niet neer in de onzichtbare wereld, waar ze overgenomen worden! Uw enige redding en behoud is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Bekeer u en geef u over, en belijd uw zonden!

Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.
En Efeziers 4, vers 17 tot en met 23  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 14  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid.
En vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Voorwaar, Hij wil dat u gered wordt!
Alleen Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, redt en beschermt u. Geef u over en bid samen als gezin!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com