DutchVideo 2016

Oprechte en onvoorwaardelijke liefde voor God

Job was een godvrezende, rechtschapen en onberispelijke man, met ontzag voor God, en werd door God rijkelijk gezegend. Dat kon iedereen ook wel zien aan hetgeen wat hij bezat! Maar toen zou hij beproefd worden. Want satan, de boze, had tegen JHWH gezegd: “Zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor U, God, hebben? Beproef hem maar eens, en pak hem alles maar af, en dan zult U wel zien of dat nog zo is!” JHWH stemde in met deze beproeving van Job, Zijn godvrezende dienstknecht. En inderdaad, ellende op ellende en ramp op ramp volgde elkaar snel op! Iedereen in Jobs omgeving, zelfs zijn beste vrienden, wezen met de vinger, en zeiden tegen elkaar: “Hij heeft God vast gegriefd”, en tegen hem: “Wat heb je gedaan?” en hadden hun raad, hun mening en oordeel en hun wijze woorden al klaar, en wilden hem er weleens over horen, want hij had vast iets kwaads gedaan, waardoor God hem zo strafte. Zij daagden Job dan ook uit met hun wijze woorden, eens kijken of hij dan nog vol ontzag sprak na alle ellende!
Job bleef echter antwoorden, zonder God te beledigen. Ook hieruit bleek zijn ontzag voor God! Ondertussen was hij wel alles kwijt, zijn gezondheid, kinderen, vee, huis, goederen en vele bezittingen, en het was van kwaad tot erger geworden! Hij raakte er zelf radeloos, depressief en diep bedroefd van. Begrijpelijk, maar ondanks dat alles hem ontnomen was, en zijn ellendige toestand groot was, en hij het niet kon begrijpen, liet hij God niet los, maar bleef Jobs geloof in JHWH onaangetast, en verloor hij niet zijn ontzag voor God. Hij bleef God, dwars door alle ellende heen, trouw, ook al bezat hij niets meer en was hij meer dood dan levend, door ziekte en alle omstandigheden, die JHWH had toegelaten in zijn leven! Uiteindelijk, na alle gebeurtenissen, sprak God in Zijn grote wijsheid, en gaf Job antwoord. En Job ontving het juiste inzicht, en Job erkende tegenover JHWH, dat hij niet alles had doorgrond; dat kan alleen JHWH!
JHWH genas Job totaal, en Job werd opnieuw door JHWH rijk gezegend. Is uw liefde en ontzag voor God oprecht en onvoorwaardelijk? Wij kunnen Zijn bedoelingen en beproevingen niet altijd begrijpen of doorgronden, maar uit de beproevingen blijkt achteraf, hoe groot of klein ons geloof, vertrouwen, ontzag en liefde voor God is, wat er ook gebeurt!

Gepubliceerd op 29 apr 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Job 9, verse 4-7

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 29 april 2016 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Merevra en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, luister aandachtig! 

Job 9, vers 3  Als je met hem een rechtsgeding wilt aangaan, heb je niet één op de duizend maal een weerwoord.

Voorwaar, hoe mondig en wijs u uzelf ook vindt, weet dit: 

Job 9, vers 4 tot en met 8  Hoe wijs van hart, hoe sterk een mens ook is, God kan hij nimmer straffeloos trotseren. Hij verplaatst bergen, voor men het merkt; in zijn woede stoot hij ze omver. De aarde schudt hij van haar plaats, zodat haar zuilen wankelen. De zon houdt op te schijnen als hij het beveelt, en hij sluit de sterren weg, verzegeld. Hij spant het hemelgewelf, hij alleen, en wandelt op de hoog oprijzende zee.
Vers 10 tot en met 12  Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht. Hij gaat mij voorbij en ik zie hem niet, hij glipt langs mij heen en ik merk het niet. Als hij iets wegrukt, wie weerhoudt hem dan? Wie zal hem zeggen: “Wat doet u?”
Vers 14  Hoe kan ik mijn stem dan laten horen, hoe kan ik dan de juiste woorden vinden?
Vers 20  Ook al heb ik geen schuld, mijn eigen mond zal me veroordelen. Ook al ben ik onschuldig, hij zal mij schuldig verklaren.
Vers 22 tot en met 24  Hij maakt geen onderscheid, en daarom zeg ik: “Onschuldige of goddeloze, beiden vernietigt hij.” Als plotseling een ramp verderf zaait, spot hij met de wanhoop van onschuldigen. De aarde wordt gegeven aan de goddelozen, het gezicht van haar rechters wordt bedekt. Als niet hij dit doet, wie dan?
Vers 30 tot en met 32  Al zou ik me wassen met sneeuw en mijn handen reinigen met loog, u zou mij in een put gooien; zelfs mijn kleren zouden van me walgen. Hij is geen mens, zoals ik, anders zou ik hem kunnen antwoorden, als we samen voor de rechter stonden.

Job 40, vers 6 tot en met 7  Toen antwoordde JHWH Job vanuit een storm: ‘Sta op, Job, wapen je; ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet.

En Job 42, vers 3 tot en met 4  Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten. “Luister,” zei ik, “dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet.”
En vers 11 tot en met 16  Al zijn broers en al zijn zusters, en iedereen die hem had gekend, kwamen naar zijn huis om samen met hem te eten; ze schudden hun hoofd en troostten hem, omdat JHWH zoveel rampspoed over hem had uitgestort. En elk van hen gaf hem een geldstuk en een gouden ring. JHWH zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere, en zo kreeg Job veertienduizend schapen en geiten, zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen. Ook kreeg hij zeven zonen en drie dochters. De eerste dochter noemde hij Jemima, de tweede Kesia en de derde Keren-Happuch. In het hele land waren geen mooiere vrouwen dan de dochters van Job. En hun vader gaf aan hen een even groot erfdeel als aan hun broers. Hierna leefde Job nog honderdveertig jaar en hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen opgroeien, tot in het vierde geslacht.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com