DutchVideo 2020

Openbaring: Uitgebreide plannen van het beest word nu uitgevoerd!

Openbarende boodschap Gods: De verborgene dingen worden aan het licht gebracht door Gods zelf. Alle gebeurtenissen heeft te maken met het beest. Deze boodschap is niet om u bang te maken maar om u te bekeren en klaar te zijn voor de wederkomst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Gepubliceerd op 9 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 December 2020 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet van de laatste dagen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zoals u reeds geopenbaard is via Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, word de wederkomst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus versnelt!
Voorwaar, toen Obama nog president was, werd uitgebreid besproken zijn plannen wat nu word wereldwijd uitgevoerd.

Voorwaar, in opdracht van de Almachtige God, de Koning der koningen,
openbaar ik u de verborgene dingen over de geheime document van Obama wat elke president getekend heeft voor de uitbraak was van de Coronavirus, ging over de wereld bevolking te voorzien van een vaccinatie dat verplicht word het getal van het beest!

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Voorwaar, wie oren heeft om te horen, die hore wat de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zegt via zijn ware aangestelde en uitgekozen Profeet om u te waarschuwen.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, wie niet geloof wat de Here zegt via Gods eindtijdprofeet, of niet geloof in Profeten, heeft niet eens door dat men verloren gaat.
Vindt u het niet vreemd dat deze Profeet in de einde der dagen de boodschappen Gods brengt? Omdat God wil dat niemand verloren gaat.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En Openbaring 2, vers 10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.
En vers 25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

Voorwaar, zowel Joe Biden en Donald Trump zitten in het complot en laten zich gebruiken als marionetten door hun leider, Obama.
Overdenk deze openbarende boodschap heel goed! Sinds 2012 heeft Profeet Benjamin Cousijnsen vele boodschappen profetisch aan u overgedragen wat gescheiden zal en wat allemaal nu in volle gang is!

Voorwaar, er zijn vaccinaties die voorzien zijn van een nanometer RFID chip, zelfs nog kleiner dan een rijst korrel.
Voorwaar, deze boodschap is niet om u bang te maken maar dat u zich bekeerd en zich klaar maakt voor de wederkomst van Yeshua HaMashiach en het goed maakt zowel met Profeet Benjamin Cousijnsen en zijn vrouw. Wees een voorbeeld in het goede en niet in het kwade anders blijft u straks achter!

Voorwaar, Profeet Benjamin en zijn vrouw, Theresa, willen dat niemand verloren gaat maar gered word.
Het is nu de tijd om u te bekeren!

1 Johannes 1, vers 6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.
En vers 9 en 10 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.
En 1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11 Wie zegt in het licht te zijn en zijn “of haar” broeder “en zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn “of haar” broeder “en zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem “of haar” is niets aanstotelijks; maar wie zijn “of haar” broeder “en zuster” haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij “of zij” weet niet waar hij “of zij” heengaat, want de duisternis heeft zijn “of haar” ogen verblind.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Voorwaar, laat deze boodschap duidelijk zijn aan u, dat de beest heeft alles te maken met de Coronavirus.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com