DutchVideo 2020

Openbaring over de Illuminati en het Coronavirus

Het aantal besmettingen en doden loopt sterk op! Leer in deze profetische en openbarende boodschap Gods, dat, ook vanwege het virus, de wereldleiders willen overgaan op digitale betalingssystemen. Men wil alles overnemen via de Nieuwe Wereldorde!

Gepubliceerd op 10 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 10 maart 2020 bracht de bode engel deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Voorwaar, het Coronavirus is sterk aan het toenemen!
En het aantal besmettingen en de dodenaantallen lopen hier en dan daar in Europa sterk op. Voorwaar, ook vanwege het virus, willen de wereldleiders overgaan op digitale betalingssystemen, om het virus tegen te gaan, omdat de virussen en de bacteriën dagenlang op de bankbiljetten en munten blijven zitten.

Voorwaar, het Coronavirus is als een sluipmoordenaar, die opeens toeslaat.
Voorwaar, ook in Roemenië, onder andere, zijn er zoveel muggen, dat men niets kan met een muggenspray. Ze zorgen voor ziektes en gevaarlijke klachten en slapelozen nachten en jeukende bulten, en ze zijn agressief!

Voorwaar, het is chaos, wereldwijd!
En de Nieuwe Wereldorde, en de Illuminati vol ideeën en werken der duisternis, wil ook van de politieke verkiezingen af en het Kabinet, omdat men zelf alles wil overnemen via de Nieuwe Wereldorde!

Efeziërs 5, vers 11  En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer.

Psalm 2, vers 2  De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde.

Openbaring 3, vers 10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Hebreeën 12, vers 2 en 3  Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.
En vers 14 en 15  Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?
En vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En Openbaring 1, vers 3  Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Voorwaar, satans invloed op de mensheid in het einde der dagen is erg zichtbaar nu, zoals:
oorlogen, criminaliteit en haat, en aardbevingen.

Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

Openbaring 11, vers 18  En de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, de Profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.

En 2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 4  Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God.

Voorwaar, juist nu heeft men elkaar nodig, en behoort men klaar te zijn voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Het is beter, dat men zich bekeert! Het is beter om Rapture ready te zijn en vrede te hebben met elkaar. Juist nu is het belangrijk om geen wrok of haat te hebben, onder andere. Werk aan uw behoud in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Laat Zijn liefde in u centraal staan, zodat u Hem kunt uitstralen. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
crimeVertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com