DutchVideo 2013

Openbaring: Maya’s stammen af van de Olmeken!

DE HEER OPENBAARDE BENJAMIN COUSIJNSEN, EN VIA HEM AAN U: VOOR DE TIJD VAN DE MAYAS LEEFDEN DE OLMEKEN! TAFERELEN ZOALS IN HENOCH, HOOFDSTUK 6,7,8,  WAREN HET GEVOLG VAN DE GEVALLEN ENGELEN EN ER ONTSTONDEN REUZEN!

Gepubliceerd op 7 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

de Maya's

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 7 oktober 2013 bracht een bode engel Gods deze boodschap van de almachtige God over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgebracht en meteen opgeschreven door Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige dienstknecht en ware Profeet van het einde der tijden.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rafaël en ik ben een bode engel Gods. Voorwaar, hoor aandachtig!

In de zestiende eeuw bracht het Katholicisme vele duistere rituelen mee, waar onder andere ook de Spanjaarden zich schuldig aan maakten.

Men hield een gebedsritueel, dat overeenkwam met de Maya’s. Voorwaar, voor de tijd van de Maya’s leefden de Olmeken. De Maya’s waren een afstammeling van de cultuur van de Olmeken. Dit is nu aan u geopenbaard, Profeet Benjamin Cousijnsen.

Kenmerkend waren hun beelden met ronde hoofden, brede volle lippen en brede neuzen.

En zo maakten ze elkander na op ware grootte, uitgehouwen uit stenen. Zij verspreidden hun tradities vanuit Zuidoost-Mexico, en dit werd de moedercultuur van de Midden-Amerikaanse beschavingen.

De Olmeken bouwden vele piramides en maakten vele maskers en sieraden en vele vreemde vormen, hoofden en afgodsbeelden.

Het leven was kostbaar en men koos ervoor, de vele goden te vereren en om mensen te offeren. De priesters moesten om het uur bidden en offers brengen in hun tempel. Er werden vele occulte rituelen en toverijen uitgeoefend. Voorwaar, de Maya’s waren dus afstammelingen van de Olmeken. Ook waren de Maya’s bekend met gedachtenlezen. Voorwaar, luister ook naar de boodschap: ‘Rond 25 december 2012 vele rampen hier en daar!’

Voorwaar, de bevolking van Chichicastenango bestaat voor 90% uit Maya’s. Vele hopen stenen met zwarte stenen kruisen staan in het midden van vele altaars. Hoor aandachtig! Al in de tijden van Henoch leerden de gevallen engelen van satan de mensheid, om zich te verontreinigen tegen de ware God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Lees voor: Henoch, hoofdstuk 6 tot en met 8  Hier staat geschreven: En het gebeurde dat toen de mensenkinderen talrijk geworden waren, dat er aan hen in die dagen mooie en bevallige dochters geboren werden. En de engelen, de kinderen van de hemel, zagen hen, verlangden naar hen, en zeiden tegen elkaar: ‘Kom, laat ons vrouwen kiezen vanuit de mensenkinderen en nageslacht bij hen verwekken’. En Semjeza, die hun leider was, zei tegen hen: ‘Ik ben bang dat gij niet werkelijk met deze daad zult instemmen, en ik alleen de straf voor een grote zonde zal moeten dragen’. En zij allen antwoordden hem en zeiden: ‘Laat ons allen met een eed zweren, en ons onder wederzijds toezicht allen aan elkaar binden om dit plan niet te verlaten, maar het uit te voeren’. Toen zwoeren zij gezamenlijk en verbonden zich eraan door er wederzijds op toe te zien. En het waren er allen tezamen een tweehonderd die in de dagen van Jered neerdaalden op de top van de berg Hermon, en zij noemden het de berg Hermon omdat zij gezworen hadden en zich eraan verbonden hadden door er wederzijds op toe te zien. En dit zijn de namen van hun leiders: Semjeza, hun leider, Areklba, Rameël, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel, Ezekweël, Barekwijal, Azazel, Armaros, Baterel, Ananel, Zakwiël, Samzepeël, Saterel, Turel, Jomjael, Sariël. Dit zijn hun oversten van tien.

Hoofdstuk 7 – En alle anderen met hen namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovenarij en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij werden zwanger, en zij baarden grote reuzen, wier grootte drieduizend el was; Dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten mensen op. En zij begonnen te zondigen tegen vogels, en dieren, en reptielen, en vissen, en eenieder de ander zijn vlees te eten, en het bloed te drinken. Daarna klaagde de aarde de wettelozen aan…

Hoofdstuk 8 – En Azazel leerde de mensen zwaarden te maken, en messen, en schilden, en borstplaten, en deed hen de metalen van de aarde kennen en de kunst om hen te bewerken, en armbanden en ornamenten, en het gebruik van antimoon, en het verfraaien van de oogleden, en allerlei soorten kostbare gesteenten, en elke kleurvloeistof. En er kwam veel goddeloosheid op, en zij gaven zich over aan verkrachtingen, en zij werden tot dwaling geleid, en werden verdorven in al hun wegen. Semjeza onderwees banspreuken en wortelinsnijdingen, Armaros het opheffen van banspreuken, Barakwijal onderwees astrologie, Kokabel de constellaties, Ezekweël de kennis van de wolken, Arakwiël de tekenen van de aarde, Samsiël de tekenen van de zon, en Sariël de baan van de maan. En naarmate de mensen wegkwijnden, schreeuwden zij het uit, en hun roep steeg op ten hemel…

De bode engel van God sprak verder,

Voorwaar, nu nog steeds beoefenen deze engelenreuzen hun macht uit!

De totale overname is reeds in volle gang.

Lees voor: Leviticus 18, vers 25 en vers 27 tot en met 30  Hier staat geschreven: Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde.

En vers 27 tot en met 30  Want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd – opdat het land u niet uitspuwe, wanneer gij het verontreinigt, zoals het uitgespuwd heeft het volk, dat vóór u was. Want ieder die iets van al deze gruwelen doet, – degenen, die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. Zo zult gij het voorschrift dat Ik u geef, in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet, die vóór u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de HERE, uw God.

Leviticus 20, vers 26  Hier staat geschreven: Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de HERE, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

En vers 19 tot en met 20  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

Johannes 4, vers 22  Hier staat geschreven: Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden.

Voorwaar, begrijpt gij waarom de almachtige God, de enige ware God, uw land keer op keer straft?

Omdat Hij u wil laten zien, dat Hij de ware God is. Hij is de Almachtige, Hij is de Waarachtige, Hij is alles in al, Die was, Die is en komen zal! Bekeer u, en ga naar de enige Weg en de enige Waarheid: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Lees een Bijbel of koop er een, en ontdek dat er vele valse wegen zijn. Voorwaar, wie niet wil horen en zich bekeert, zal het ondervinden!

Lees voor: Johannes 1, vers 34  Hier staat geschreven: En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com