DutchVideo 2015

Openbaring: Islam zal grote rol spelen in het dwingen van de chip!

Onthullende boodschap van God: In vele landen is men Christenen aan het uitroeien; verraad wordt zelfs beloond! En Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, onthult u de rol van de Islam in het dwingen van de chip! Alle boodschappen van de almachtige Here God worden, net als bij de oude profeten, via Gods engelen overgeleverd. Ook nu geschiedt dit weer dagelijks. Woord voor woord brengen zij Gods woorden over, terwijl Gods eenvoudige dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen, alle woorden meteen opschrijft en in Gods opdracht doorgeeft aan de wereld.

Gepubliceerd op 6 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

666 holy number in Islam

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 6 mei 2015 bracht een engel des Heren, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende openbarende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, die elk woord in tegenwoordigheid van de bode engelen Gods dagelijks meteen opschrijft.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Merari en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, in Libië en Cuba en Nigeria en West- en Zuid-Soedan en Syrië en India en Korea en China en Iran, en vele, vele landen, is men onschuldige Christenen aan het uitroeien!
Als men aangeeft waar Christenen wonen, krijgt men zelfs een beloning. Zelfs de kinderen krijgen een beloning voor verraad. Voorwaar, wie niet Moslim is, of wordt, wordt vernietigd! Voorwaar, zelfs de internationale regeringsleiders, waaronder Obama, die niets met de klachten doen, lachen erom.

Voorwaar, de aanslagen nemen toe!
En het getal 666 is voor de Islam een zeer heilig getal, vooral voor Obama, die tevens Moslim is. Voorwaar,

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?
En vers 7 en 8  En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, onthult u, dat de Islam een grote rol zal spelen in het dwingen van de chip, wat Obama nu al doet!

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

En Daniël 12, vers 10  Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

En Jakobus 4, vers 7 tot en met 10  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.

En 1 Petrus 1, vers 9 tot en met 10  Daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben.
En 1 Petrus 5, vers 4  En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.
En vers 7 tot en met 8  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com